Administració»Transparència»Organització administrativa»Personal

La Relació de Llocs de treball és l'instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels servicis de l'Ajuntament, i establix els requisits per a l'acompliment de cada lloc, comprenent la denominació i característiques essencials dels mateixos, els requisits exigits per al seu acompliment, i la determinació de les seues retribucions complementàries.

Per la seua banda, la Plantilla té un àmbit més reduït, la seua finalitat és diferent, predominantment d'ordenació pressupostària, i deu respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència. Les plantilles comprenen tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. S'aproven anualment en ocasió de l'aprovació del Pressupost Municipal.
Data
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Título