Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

27 de maig 2016

CARTA DE SERVEIS OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA


1. INTRODUCCIÓ

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament és un servei a la disposició dels ciutadans dedicat a informar-los en primera instància sobre tots els serveis que presta l'Ajuntament, a gestionar de forma directa determinats tràmits, i registrar documents tant dirigits a l'Ajuntament de Mislata, a l'Administració General de l'Estat, a la Generalitat Valenciana, Diputacions Provincials, i els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que formen part de la Xarxa d'Oficines Integrades. 
És voluntat de l'Ajuntament de Mislata anar incorporant de forma progressiva nous tràmits en la OAC. Aquests tràmits tenen la singularitat que es poden realitzar en el moment, amb el corresponent avantatge per al ciutadà, que, en una sola una actuació davant l'administració, obté el resultat esperat.


2. SERVEIS QUE ES PRESTEN Al CIUTADÀ:


•REGISTRE DE DOCUMENTS

* Registre d'entrada de documents presencial i compulsa per a l'Ajuntament.
* Registre d'entrada de documents presencial i compulsa per a Administració General de l'Estat, a la Generalitat Valenciana, Diputacions Provincials i els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que formen part de la Xarxa d'Oficines Integrada, concretament aquells Ajuntaments de municipis de Gran Població i a les Entitats Locals adherides al Conveni Marque de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
* Registre d'entrada de documents per correu.
* Registre d'eixida de documents a altres administracions que formen part de la Xarxa d'Oficines Integrades.• GESTIÓ I TRÀMITS MUNICIPALS

PADRÓ D'HABITANTS:

* Altes d'empadronament.
* Canvis de domicili.
* Renovació de residència d'estrangers.
* Confirmació de residència d'estrangers.
* Modificacions de dades del Padró Municipal d'Habitants.
* Certificats d'empadronament (històrics, individuals i col·lectius).
* Consulta genèrica de dades.TRESORERIA:

* Enregistrament de domiciliacions bancàries de l'IBI, IVTM, guals, mercat ambulant i cànon pàrquing Santa Cecilia. 
* Canvi de domiciliacions bancàries rebuts IBI, IVTM, guals, mercat ambulant i cànon pàrquing Santa Cecilia. 
*  Duplicats de rebuts, liquidacions i autoliquidacions. 
* Duplicat de rebuts de plans de pagaments, sistemes de pagament de 9 mesos i fraccionaments. 
* Certificat d'ajudes emeses per l'Ajuntament.
* Certificat d'estar al corrent de pagament d'obligacions tributàries de les persones físiques amb l'Ajuntament. 


MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD: 

*  Informació d'expedients d'infraccions de tràfic, programa informàtic de la Mancomunitat.
* Emissió de fraccionaments de pagament, remesos per la Mancomunitat, a través de consulta telefònica i posterior remissió per correu electrònic.
*  Comunicació telefònica amb la Mancomunitat per a resolució de sancions de tràfic. 3. NORMATIVA REGULADORA:

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana


4. COMPROMISOS DE QUALITAT:

- Conclòs el tràmit de registre, els documents registrats per a l'Ajuntament de Mislata seran cursats l'endemà hàbil als seus destinataris. Els documents registrats en virtut de la Xarxa d'Oficines integrades d'atenció al ciutadà, seran cursats als seus destinataris en el termini màxim de 3 dies hàbils següents.
- El personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana estarà preparat i qualificat, assessorant al ciutadà sobre les opcions que més li convenen. Així mateix l'atenció es prestarà amb amabilitat i empatia.
- Reduir els temps d'espera al màxim dels ciutadans per a ser atesos en les seues gestions, optimitzant el gestor de cues.
- Respondre a totes les queixes rebudes en relació amb les actuacions en l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


5. FORMES DE PRESENTACIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS:

- A través del registre d'entrada, mitjançant escrit en el qual s'especifique les raons de la queixa o reclamació.
- A través de la plataforma “correu ciutadà” en la web mislata.es

 
6. ACCESSIBILITAT, HORARI I UBICACIÓ

Horari atenció al públic: de 8:00 a 14:00 (a l'estiu de 8:00 a 13:30)
Adreça: Plaza Constitució nº8 C.P. 46920 Mislata
Telèfon: 963991100
Persona responsable: María Antonia Vilanova Ariño
Adreça de correu electrònic: [email protected]

Documentació associada
Tornar