Carta de servicis de l'Agència de Promoció del Valencià-Aviva Mislata

14 de febrer 2018
1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu fonamental de l'Agència de Promoció del Valencià- Aviva Mislata és la creació d’un espai de convivència lingüística en l’àmbit públic que faça efectius els drets lingüístics dels valencianoparlants i que servisca, alhora, per incorporar-hi els castellanoparlants, a més d’actuar-hi com a factor d’acolliment per als nouvinguts.

L’objectiu és fer del valencià la llengua de cohesió social; una llengua que puga ser compartida per la ciutadania, sempre amb la garantia de no discriminar ningú lingüísticament, sinó amb la convicció que l’ampliació dels àmbits d’ús del valencià no comporta cap retrocés per al castellà, ni que aquest és un entrebanc per a la normalització del valencià.

Depén orgànicament de la Regidoria de Promoció del Valencià i es troba integrada dins de l'àrea de Cultura.

2. SERVICIS QUE ES PRESTEN:

Promoure el valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals, especialment en allò que possibilita fer efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i coordinar les activitats i els objectius de promoció de l'ús del valencià.
Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització, de promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.
Redactar i promoure l'aprovació del Reglament Municipal de Normalització Lingüística.
Dinamitzar i impulsar el valencià a l'Ajuntament de Mislata, en totes les seues dependències municipals.
Corregir i traduir tota la documentació pública i d'àmbit intern de l'Ajuntament de Mislata.
Organitzar i coordinar cursos de valencià per al personal funcionari i empleats públics.
Assessorar en assumptes relacionats amb drets lingüístics.
Donar informació a entitats i empreses de Mislata sobre les subvencions que es concedixen per altres organismes supramunicipals per activitats de promoció del valencià.
Informar dels períodes de matrícula i també del funcionament de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
Coordinar les actuacions del conveni Aviva.

3. NORMATIVA REGULADORA:

Constitució Espanyola de 1978 (articles 3.2, 148.1.a, 20.3).
Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, articles 6.1., 6.2, 6.8, 9.1 i 41.
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià.
Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, article 1.
Llei 30/1984, sobre Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, article 19.1.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’article 15.

4. COMPROMISOS DE QUALITAT:

Assessorar la ciutadania sobre els seus drets lingüístics.
Informar els col·lectius associatius i les empreses sobre les subvencions per realitzar activitats de promoció del valencià.
Informar i assessorar sobre les acreditacions administratives dels nivells de valencià.
Informar sobre cursos, matrícula i preparació per als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
Promoure el valencià com a element viu de cohesió i senya d'identitat positiva del poble de Mislata.

5. FORMES DE PRESENTACIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS:

Per escrit, a través del Registre de l'Ajuntament (OAC).
Per internet, a través del "Correu ciutadà" de mislata.es

6. ACCESSIBILITAT, HORARI I UBICACIÓ

Horari: 9-14h, de dilluns a divendres.
Adreça: C/Miguel Hernández, 5 (4t pis).
Telèfon: 963 991 166.
Persona responsable: Agnés Talaya Sánchez, cap de secció de Promoció del Valencià.
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Documentació associada
Tornar