Casa de la Dona

19 de febrer 2018

CARTA DE SERVICIS CASA DE LA DONA

1. INTRODUCCIÓ

La Casa de la Dona de Mislata té com a objectiu fonamental promoure les condicions perquè la igualtat entre dones i hòmens de Mislata siga real i efectiva, tot i fent possible la participació i la presència de les dones en la vida política, cultural i social i superant qualsevol discriminació laboral, cultural, econòmica o social.

La Casa de la Dona de Mislata està adscrita a la Regidoria de la Dona dins del servei de Cultura de l'Ajuntament de Mislata.

2. SERVICIS QUE ES PRESTEN

1. Integració de la perspectiva de gènere en les actuacions i polítiques públiques.
1.1. Impulsar l'enfocament integrat de gènere en col·laboració amb altres servicis de l'Ajuntament de Mislata
1.2. Dotar les unitats administratives de l'Ajuntament de Mislata de coneixements i ferramentes per a integrar la dimensió de gènere en les seues decisions i activitats.
1.3. Investigar i fomentar el coneixement de la situació de les dones mislateres en distints àmbits.
1.4. Proporcionar formació i crear fòrums de reflexió i debat en matèria d'igualtat d'oportunitats.

2. Igualtat en l'educació.
2.1. Sensibilitzar en matèria de coeducació al col·lectiu educatiu per a fomentar la igualtat entre xiquets i xiquetes en col·laboració amb els centres educatius de Mislata.
2.2. Desenrotllar el programa de formació de coresponsabilitat familiar a través de tallers, xarrades etc.

3. Igualtat en l'ocupació i conciliació de la vida personal i laboral.
3.1. Oferir preformació, formació i orientació per a l'ocupació a les dones de Mislata.
3.2. Proporcionar itineraris d'inserció a dones en risc d'exclusió social.
3.3. Promocionar l'esperit empresarial de les dones i l'adaptabilitat de les empreses per mitjà de recursos de suport a les dones emprenedores i empresàries.

4. Salut i benestar social.
4.1. Promoure la salut com a motor i impuls per a l'apoderament de la dona vulnerable i en risc d'exclusió social.
4.2. Oferir ajudes a associacions de dones sense ànim de lucre per a la realització de programes dirigits a l'atenció a dones en situació de risc d'exclusió social.
4.3. Desenrotllar el programa “Dona i salut”.

5. Participació social i cultural.
5.1. Sensibilitzar la població de Mislata en matèria d'igualtat, per mitjà del reconeixement públic de persones, col·lectius i institucions que hagen destacat en la seua defensa.
5.2. Concedir subvencions a les associacions de dones per a dinamitzar el moviment associatiu relacionat amb la dona.
5.3.Coordinar l'espai físic on es troben situades les associacions de dones del municipi.

6. Atenció a la dona i contra la violència masclista
6.1. Proporcionar informació i assessorament jurídic a través de l'Oficina d'Atenció a la Víctima situada a la Casa de la Dona.
6.4. Facilitar ajuda integral a les dones que han passat pels programes d'atenció integral i acollida a víctimes de violència de gènere.
6.5. Proporcionar itineraris personalitzats d'inserció laboral a dones víctimes de violència de gènere.
6.6. Oferir assistència legal i psicològica a dones víctimes d'agressions i abusos sexuals.
6.7. Proporcionar assistència legal a les dones víctimes de violència de gènere, en cas d'impagament de pensions d'aliments i/o compensatòries.
6.8. Oferir informació i activitats de promoció a les dones pertanyents a col·lectius d'especial vulnerabilitat.
6.9. Assessorar i tramitar la teleassistència mòbil per a víctima de violència de gènere.

7. Atenció general a la dona, informació i sensibilització.
7.1. Informar i assessorar les dones sobre els seus drets i recursos existents.
7.2. Desenrotllar el programa “Dona i ocupació” per a la formació de la dona en el mercat laboral.

3. NORMATIVA REGULADORA:

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana per a la Igualtat entre dones i hòmens.

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (BOE núm. 313, de 29 de desembre).

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens (BOE núm. 71, de 23 de març).

4. COMPROMISOS DE QUALITAT

Oferir dos llocs d'accés a les dones a internet en l'horari d'obertura de la Casa de la Dóna.
Oferir un mínim d'una programació bimensual d'activitats drigides al col·lectiu de dones de Mislata.
Realitzar totes les exposicions d'art (fotografia, escultura, pintura etc.) que se sol·liciten prioritàriament amb la temàtica relacionada amb l'univers de les dones.
Atendre de forma personalitzada les consultes de les usuàries de la Casa de la Dona, sempre calendaritzades amb la tècnica de la Dona.
Fomentar l'associacionisme entre el col·lectiu de dones de Mislata.
Promoure polítiques d'igualtat amb l'objectiu d'acabar amb les desigualtats per raó de gènere.
Assistir les dones víctimes de violència masclista en tots aquells àmbits socials que requerisquen.
Coordinar les actuacions de les 9 associacions de dones de Mislata.


5. FORMES DE PRESENTACIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS:

Per escrit, a través del Registre de l'Ajuntament (OAC).
Per internet, a través del "Correu ciutadà" de mislata.es

6. ACCESSIBILITAT, HORARI I UBICACIÓ

Horari: de 9 a 14 i de 16 a 20.45, de dilluns a divendres.
Direcció: C/Miguel Hernández, 5.
Telèfon: 963 137 338.
Persona responsable: Agnés Talaya Sánchez, cap de secció de Dona.
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Documentació associada
Tornar