Comunicació i Transparència

16 de febrer 2018

CARTA DE SERVICIS DE COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

1.- INTRODUCCIÓ

El Departament de Comunicació s'encarrega de gestionar els mitjans de comunicació de titularitat municipal, creats per l'Ajuntament per a garantir el dret a la informació dels ciutadans i ciutadanes de Mislata i per a promoure la difusió de continguts d'àmbit local des d'una concepció de servici públic.


2.- SERVICIS QUE ES PRESTEN

Els mitjans de comunicació i altres canals d'informació al ciutadà de l'Ajuntament de Mislata, la gestió del qual depèn del Departament de Comunicació, són la televisió municipal Mislata TV, l'emissora municipal Mislata Ràdio, la revista Ciutat de Mislata, la web Mislata.es, l'aplicació mòbil Mislata Info i els perfils institucionals de l'Ajuntament en les xarxes socials, a més del Gabinet de Comunicació.

A l'abril de 2016, el Departament de Comunicació incorpora a les seues competències la gestió del Portal de la Transparència.

MISLATA TV
Mislata va ser un dels primers municipis a posar en marxa una televisió municipal. Ho va fer en 1990 i durant 20 anys va estar emetent diàriament a través del Canal 25 d'UHF. Al març de 2010, amb l'entrada en vigor de la Televisió Digital Terrestre, la televisió municipal es va quedar sense llicència d'emissió i l'Ajuntament va decidir convertir-la en una televisió per Internet.

Va passar a anomenar-se Mislata TV i ha seguit cobrint i difonent tots els actes i activitats que se celebren en la ciutat. Els vídeos elaborats per la televisió municipal es publiquen en el canal de Youtube de Mislata TV (https://www.youtube.com/user/canal25tv), en la web www.mislatatv.es i en la secció Multimèdia de www.mislata.es.

A més de la pròpia labor informativa, Mislata TV també produeix continguts audiovisuals per als diferents departaments i àrees de l'Ajuntament, destinats principalment a la promoció i difusió de les seues activitats i/o servicis.

MISLATA RÀDIO
Mislata Ràdio és l'emissora municipal de Mislata. Creada en 1994, la ràdio emet a través del 88.8 de la Freqüència Modulada (FM) i en streaming a través de www.mislataradio.com. Compta amb una graella de continguts diversa, plural i heterogènia, estructurada entorn de la informació local, però també amb propostes culturals, musicals i d'oci.

CIUTAT DE MISLATA
Ciutat de Mislata és el nom del butlletí d'informació municipal. Es tracta d'una publicació en format revista que s'edita amb una periodicitat bimestral i amb continguts exclusivament d'àmbit local.

MISLATA.ES
Mislata.es és el portal web on es publica tota la informació municipal. La web té una vessant comunicativa, en la qual es difon tota la informació d'actualitat de Mislata (notícies, agendes, tauler d'anuncis, etc.) i una part més administrativa, on s'ofereix a la ciutadania la informació relativa a la institució (servicis, normativa, tràmits, convocatòries, sessions plenàries, etc).

MISLATA INFO
Mislata Info és una aplicació mòbil a través de la qual els veïns poden comunicar-se amb l'Ajuntament per a fer-li arribar incidències en la via pública o qualsevol tipus de proposta, queixa o suggeriment. La app inclou també les seccions de Notícies, Agenda i Tauler, l'actualització del qual gestiona el Departament de Comunicació.

XARXES SOCIALS
L'Ajuntament disposa de perfils institucionals en les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Google +) des d'on s'informa també a la ciutadania de tot el que esdevé en la ciutat.

GABINET DE COMUNICACIÓ
El gabinet de premsa o gabinet de comunicació és el servici municipal que s'encarrega de la difusió externa de la informació de Mislata, principalment a través dels mitjans de comunicació de titularitat privada. El gabinet és també l'interlocutor entre els mitjans i l'Ajuntament, gestiona la convocatòria d'actes públics i rodes de premsa, coordina les campanyes de publicitat institucional i realitza anualment sondejos d'opinió ciutadana. 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
El nou marc normatiu relatiu a la Transparència regula els continguts i documents que les administracions públiques estan obligades a publicar en Internet, a més del dret dels ciutadans a accedir a la informació que produeix i gestiona l'Administració. Estes noves obligacions legals han motivat la creació d'un Portal de la Transparència de Mislata, integrat dins de la web municipal www.mislata.es, la gestió de la qual ha assumit recentment el Departament de Comunicació, igual que la del Correu ciutadà, integrat en la secció de Transparència.


3.-NORMATIVA REGULADORA

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana

Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre, pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'assignació de freqüències per a l'explotació del servicipúblic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per les Corporacions locals.

Llei Orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora.


4.- COMPROMISOS DE QUALITAT

El Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Mislata es compromet davant la ciutadania a:

• Editar un mínim de 6 revistes anuals Ciutat de Mislata i distribuir en la població 15.000 exemplars gratuïts

• Editar i publicar un mínim de 300 vídeos a l'any de notícies d'actualitat a Mislata TV

• Oferir una graella de programació a Mislata Ràdio d'almenys dotze hores diàries, de dilluns a diumenge, amb programes de producció pròpia i continguts de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.

• Respondre a les preguntes realitzades pels veïns a través de les xarxes socials en un termini màxim de 24 hores

• Respondre als missatges enviats per la ciutadania a través del correu ciutadà en un termini màxim de 72 hores

• Promocionar i difondre totes les activitats organitzades per les associacions, clubs i altres entitats veïnals que siguen posades en coneixement del Departament de Comunicació

• Assistir a la celebració d'activitats organitzades per les associacions, clubs i altres entitats veïnals, sempre que les necessitats del servici ho permeten

• Facilitar a les associacions, clubs i altres entitats veïnals, còpia gratuïta de les fotografies i imatges de televisió dels seus actes i activitats


5.- PRESENTACIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS

• De manera presencial, en el Registre de l'Ajuntament (OAC)
• Per internet, a través del "Correu ciutadà" de mislata.es


6.- DEPENDÈNCIES MUNICIPALS ON ES PRESTA EL SERVICI

• Mislata TV
o Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 21 hores.
o Adreça: Plaça Constitució, 8 (4ª planta)
o Telèfon: 96 399 11 40

• Mislata Ràdio
o Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 21 hores.
o Adreça: Plaça Constitució, 8 (5ª planta)
o Telèfon: 96 383 55 80

• Redacció
o Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.
o Adreça: Plaça Constitució, 8 (5ª planta)
o Telèfon: 96 399 11 41

7.- DADES DE CONTACTE

• Cap del servei: Ivan Esteve Besalduch
• Tfl: 96 399 11 72
• Mail: [email protected]
Documentació associada
Tornar