Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

EDICTE

L'Ajuntament de Mislata, en sessió ordinària celebrada el passat dia 30 de setembre de 2021, va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora del següent tribut:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Tot això s'exposa al públic per termini de 30 dies, comptats a partir del següent a la publicació, en compliment del que es preveu en l´artº. 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. Durant l'expressat termini, els interessats podran examinar l'expedient a l'Ajuntament i presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes. Cas de no presentar-se reclamacions contra l'acord provisional, s'entendrà aquest definitivament adoptat.

 

 

Tornar