Administració»Transparència»Informació econòmica i financera»Informació pressupostària

El pressupost és aprovat pel Ple de la Corporació, i conté la previsió d'ingressos i el límit de gastos a realitzar per l'Ajuntament de Mislata en el període d'un any, coincidint l'exercici pressupostari amb l'any natural.

Els pressupostos estan integrats per:

- Els estats de gastos, en els quals s'inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les obligacions. Inclouen les quantitats que s'autoritza a gastar en eixe any que es denominen crèdits pressupostaris i es considera que s'ha realitzat el gasto quan sorgeix l'obligació de pagar.

- Els estats d'ingressos, en els quals figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'any, i es considera que s'han obtingut recursos quan sorgeixen els drets de cobrament.

El pressupost general d'una Entitat local està format pel pressupost de l'Entitat local principal i el pressupost de cadascuna de les seues entitats depenents, que són organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils.

Per a modificar la quantitat o la finalitat de les despeses pressupostades és necessari tramitar modificacions de crèdit regulades en la normativa.

El pressupost de les Entitats locals es troba regulat en el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, en concret en el Títol VI Pressupost i Despesa Pública.

Data
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Título