Administració»Transparència»Informació econòmica i financera»Comptes anuals

Les entitats locals, com a gestores de fons públics, tenen l'obligació d'informar sobre la seua activitat econòmica, financera i pressupostària.

L'obligació suposa registrar totes les operacions derivades d'eixa gestió i elaborar documents que mostren la situació i variació del patrimoni de l'entitat local (béns, drets i obligacions), els ingressos i gastos econòmics, el resultat de les seues operacions i l'execució del pressupost.

El compte general és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar, a la terminació de l'exercici pressupostari, per a informar sobre: 

• Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a final de l'any.

• Els gastos, ingressos, beneficis i pèrdues de l'entitat local durant l'exercici al que es refereix el compte general.

• Com s'ha executat el pressupost de l'entitat local, és a dir, quant i en què s'han gastat els recursos obtinguts durant eixe any i quins han sigut eixos recursos.

El compte general està integrat pels comptes anuals de l'entitat principal i de les seues entitats depenents.

Els comptes anuals estan formats pels següents estats:

• Balanç de situació: reflecteix la situació i variació del patrimoni.

• Compte del resultat econòmic-patrimonial: reflecteix els ingressos i despeses econòmiques i el seu resultat.

• Liquidació del pressupost: reflecteix l'execució del pressupost.

• Memòria: Informe que completa i aclareix la informació dels estats anteriors.