Administració»Transparència»Contractes, convenis i subvencions»Meses de contractació

L'Ajuntament de Mislata designa els membres de les Meses de Contractació per a cada licitació a través del plec de clàusules administratives, que recull la composició de la mesa de contractació, i que és objecte de publicació en la Plataforma de Contractació del sector Públic, que serveix de perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

Els criteris que es vénen emprant per determinar en els plecs la composició de la taula en cada licitació són els següents:

- Com a membres necessaris han de figurar el president de la Mesa i el secretari, i a més com a vocals necessaris el secretari i l'interventor de la corporació, en tots els casos amb els seus respectius suplents.

- Com a vocals titulars amb els seus respectius suplents figuren: un membre electe en representació de Grup PSOE; un altre membre electe per rotació entre els diferents grups municipals (PSOE, PP, COMPROMÍS i CIUTADANS); dos tècnics municipals adscrits a la unitat proponent de la contractació; i el Cap del Servei i el Cap de Negociat de Contractació (el primer actua com a secretari titular de la Taula, en el càrrec de la qual té com a suplent al cap de Secció Administrativa de Polítiques per a les Persones).

D'acord amb això, el nombre total de persones que componen la mesa és de 9, i d'aquest número 3 són membres electes (el president de la Taula i dues vocals), amb la qual cosa aquests no suposen més d'un terç del total de membres de la taula (D.A. 2ª de la LCSP de 2017).

L'Ajuntament de Mislata no ha constituït meses de contractació amb caràcter permanent per a l'assistència dels òrgans de contractació “Alcaldia de l'Ajuntament de Mislata” i “Ple de l'Ajuntament de Mislata”. La constitució d'aquestes meses de contractació amb caràcter permanent no té caràcter obligatori d'acord amb la LCSP de 2017.