Mapa web

Inici
Ajuntament
L’alcaldeL’alcalde
SaludaSaludaSaluda
Cafès amb BielsaCafès amb BielsaCafès amb Bielsa
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Junta de governJunta de govern
Composició i competènciesComposició i competènciesComposició i competències
Tinents d'alcaldeTinents d'alcaldeTinents d'alcalde
Extractes de les actesExtractes de les actesExtractes de les actes
PlePle
Equip de governEquip de govern
Àrees de governÀrees de governÀrees de govern
ContacteContacteContacteContacte
DelegacionsDelegacionsDelegacions
Servicis
Agència de desenvolupament localAgència de desenvolupament local
AssociacionsAssociacions
Comunicació, Transparència i OACComunicació, Transparència i OAC
Registre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliarsRegistre central i registres auxiliars
Edificis i dependències municipalsEdificis i dependències municipals
Directori telefònicDirectori telefònicDirectori telefònic
FestesFestes
Indústria. Activitats i llicències.Indústria. Activitats i llicències.
IntervencióIntervenció
JuventutJuventut
Bústia JoveBústia JoveBústia Jove
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
La FàbricaLa Fàbrica
Medi ambientMedi ambient
MercatsMercats
Mitjans de comunicacióMitjans de comunicació
Correu ciutadàCorreu ciutadàCorreu ciutadà
Consulta registradaConsulta registradaConsulta registradaConsulta registrada
Obres i servicisObres i servicis
Oficina d'atenció a la ciutadaniaOficina d'atenció a la ciutadania
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMICOficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC
Pagament de tributs onlinePagament de tributs online
Participació ciutadanaParticipació ciutadana
Enquestes i estudis d'opinióEnquestes i estudis d'opinióEnquestes i estudis d'opinió
Sondejos d'opinióSondejos d'opinióSondejos d'opinióSondejos d'opinió
Sondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió CiutadanaSondeig d'Opinió Ciutadana
PatrimoniPatrimoni
PoliciaPolicia
Recursos humansRecursos humans
OposicionsOposicionsOposicions
Borses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporal
Oferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació pública
Procediments internsProcediments internsProcediments interns
TràmitsTràmitsTràmits
SanitatSanitat
SecretariaSecretaria
Sol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonamentsSol·licitud d'assessorament jurídic en matèria de desnonaments
Tramitació electrònica de facturesTramitació electrònica de factures
TransparènciaTransparència
TresoreriaTresoreria
UrbanismeUrbanisme
Indicadors urbanísticsIndicadors urbanísticsIndicadors urbanístics
TràmitsTràmitsTràmits
VehiclesVehicles
Transparència
Transparència
Organització políticaOrganització política
PlePlePle
Competències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del PleCompetències i organització del Ple
Membres del PleMembres del PleMembres del PleMembres del Ple
ContacteContacteContacteContacteContacte
Grups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipalsGrups polítics municipals
Junta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveusJunta de portaveus
Ordres del diaOrdres del diaOrdres del diaOrdres del dia
ActesActesActesActes
MocionsMocionsMocionsMocions
Comissions InformativesComissions InformativesComissions Informatives
Competències i composicióCompetències i composicióCompetències i composicióCompetències i composició
Actes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar SocialActes Interior i Benestar Social
Actes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi AmbientActes Urbanisme, Obres i Medi Ambient
Actes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i JoventutActes Educació, Cultura, Esports i Joventut
Actes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de ComptesActes Hisenda i Especial de Comptes
RetribucionsRetribucionsRetribucions
Retribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la CorporacióRetribucions dels membres de la Corporació
Declaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la CorporacióDeclaracions de béns i drets dels membres de la Corporació
Retribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventualRetribucions del personal eventual
Indemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrecIndemnitzacions per abandó del càrrec
Organització administrativaOrganització administrativa
Estructura organitzativaEstructura organitzativaEstructura organitzativa
Organigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'AjuntamentOrganigrama de l'Ajuntament
Cartes de servicisCartes de servicisCartes de servicisCartes de servicis
PersonalPersonalPersonal
Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball Plantilla i Relació de Llocs de Treball
Retribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treballRetribucions i normes de les condicions de treball
Borses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporalBorses d'ocupació temporal
Oferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació públicaOferta d’ocupació pública
TràmitsTràmitsTràmits
Informació jurídica i patrimonialInformació jurídica i patrimonial
Normativa municipalNormativa municipalNormativa municipal
Reglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipalReglament orgànic municipal
Ordenances de SecretariaOrdenances de SecretariaOrdenances de SecretariaOrdenances de Secretaria
Ordenances FiscalsOrdenances FiscalsOrdenances FiscalsOrdenances Fiscals
Ordenances de TresoreriaOrdenances de TresoreriaOrdenances de TresoreriaOrdenances de Tresoreria
Consells sectorialsConsells sectorialsConsells sectorialsConsells sectorials
Plans MunicipalsPlans MunicipalsPlans MunicipalsPlans Municipals
BansBansBansBans
Documents sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació pública
Documents sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació públicaDocuments sotmesos a informació pública
Patrimoni municipalPatrimoni municipalPatrimoni municipal
Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles Relació de béns immobles
Relació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artísticsRelació de béns artístics
Relació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehiclesRelació de vehicles
Contractes, convenis i subvencionsContractes, convenis i subvencions
Relació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualmentRelació de licitacions formalitzades anualment
2016 - 20182016 - 20182016 - 20182016 - 2018
2008200820082008
Relació de contractes menorsRelació de contractes menorsRelació de contractes menors
2019201920192019
2018201820182018
2017201720172017
2016201620162016
Meses de contractacióMeses de contractacióMeses de contractació
Mesa de ContractacióMesa de ContractacióMesa de ContractacióMesa de Contractació
Plataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'Estat
Plataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'EstatPlataforma de contractació de l'Estat
Convenis i subvencionsConvenis i subvencionsConvenis i subvencions
ConvenisConvenisConvenisConvenis
20192019201920192019
20182018201820182018
20172017201720172017
20162016201620162016
20152015201520152015
20112011201120112011
SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions
Convocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencionsConvocatòries de subvencions
Subvencions concedides en 2019Subvencions concedides en 2019Subvencions concedides en 2019Subvencions concedides en 2019Subvencions concedides en 2019
Subvencions concedides en 2018Subvencions concedides en 2018Subvencions concedides en 2018Subvencions concedides en 2018Subvencions concedides en 2018
Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017Subvencions concedides en 2017
Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016Subvencions concedides en 2016
Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015Subvencions concedides en 2015
Normativa i regulacióNormativa i regulacióNormativa i regulacióNormativa i regulacióNormativa i regulació
Sistema Nacional de Publicitat de SubvencionsSistema Nacional de Publicitat de SubvencionsSistema Nacional de Publicitat de SubvencionsSistema Nacional de Publicitat de SubvencionsSistema Nacional de Publicitat de Subvencions
Comandes de gestióComandes de gestióComandes de gestióComandes de gestió
Informació econòmica i financeraInformació econòmica i financera
Informació pressupostàriaInformació pressupostàriaInformació pressupostària
Pressupost municipalPressupost municipalPressupost municipalPressupost municipal
Estats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupostEstats d'execució del pressupost
Gastos de caixa fixaGastos de caixa fixaGastos de caixa fixaGastos de caixa fixa
Informació financeraInformació financeraInformació financera
Plans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes PlurianualsPlans i Programes Plurianuals
Deute públicDeute públicDeute públicDeute públic
Període mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdorsPeríode mitjà de pagament a proveïdors
Comptes anuals i informes de fiscalitzacióComptes anuals i informes de fiscalitzacióComptes anuals i informes de fiscalització
Compte generalCompte generalCompte generalCompte general
Indicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostarisIndicadors financers, patrimonials i pressupostaris
Informació urbanística i mediambientalInformació urbanística i mediambiental
Planejaments urbanísticsPlanejaments urbanísticsPlanejaments urbanístics
Pla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació UrbanaPla General d'Ordenació Urbana
Plans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmitPlans urbanístics en tràmit
Plànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòlPlànol de classificació del sòl
Informació mediambientalInformació mediambientalInformació mediambiental
Normativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústicaNormativa acústica
Normativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbresNormativa i mapa d'arbres
Consulta en línia de geo-referència cadastralConsulta en línia de geo-referència cadastralConsulta en línia de geo-referència cadastral
Informa't
NotíciesNotícies
Històric de notíciesHistòric de notíciesHistòric de notícies
AgendaAgenda
Històric d'agendaHistòric d'agendaHistòric d'agenda
Tauler d'anuncisTauler d'anuncis
VídeosVídeos
ActualitatActualitatActualitat
CulturaCulturaCultura
SocietatSocietatSocietat
FestesFestesFestes
EsportsEsportsEsports
JóvensJóvensJóvens
MajorsMajorsMajors
InfànciaInfànciaInfància
HistòriaHistòriaHistòria
Fa 20 anysFa 20 anysFa 20 anys
Mislata Art al Carrer 2016Mislata Art al Carrer 2016Mislata Art al Carrer 2016
MAC 2017MAC 2017MAC 2017
Galeria d’imatgesGaleria d’imatges
MM.CC.MM.CC.
Mislata TVMislata TVMislata TV
Mislata ràdioMislata ràdioMislata ràdio
Ciutat de MislataCiutat de MislataCiutat de Mislata
Mislata InfoMislata InfoMislata Info
Xarxes socialsXarxes socialsXarxes socials
Info OratgeInfo Oratge
Telèfons d'interésTelèfons d'interés
Protecció de dadesProtecció de dades
Política de PrivacitatPolítica de PrivacitatPolítica de Privacitat
Registre d'Activitats de TractamentRegistre d'Activitats de TractamentRegistre d'Activitats de Tractament
Exercici de drets en protecció de dades de caràcter personalExercici de drets en protecció de dades de caràcter personalExercici de drets en protecció de dades de caràcter personal
Associacions
CulturalsCulturals
DonesDones
EducativesEducatives
EsportivesEsportives
FallesFalles
FestesFestes
JuvenilsJuvenils
ONGsONGs
Persones majorsPersones majors
ProfessionalsProfessionals
VeïnalsVeïnals
AltresAltres
Contactar
Mapa web
Canals RSS
Oratge
Avís legal