Subvenció als ajuntaments adherits a la Xarxa de municipis protegits contra la violència de genère 2021

Projectes de l'Ajuntament de Mislata.
Subvenció
19/10/2021

Xarxa de Municipis protegits contra la violencia de genere   

L'Ajuntament de Mislata ha executat dos projectes relacionats amb la coeducació dirigida a la comunitat educativa i agents socials del municipi:

1. “A MISLATA, EDUQUEM EN IGUALTAT”

“Promoción de la igualdad, corresponsabilidad y diversidad familiar, de género y sexual en el ámbito de la educación infantil y primaria de Mislata”.

L'Ajuntament de Mislata ha desenvolupat aquest projecte comptant amb el personal funcionari propi, en concret amb la figura de l'agent d'igualtat, mitjançant la realització de tallers presencials en els següents centres educatius de Mislata:

CEIP Gregori Mayans, dia 29 de març de 2021.
CEIP Almassil, dia 24 de març de 2021.
CEIP Amadeo Tortajada, dies 26 de març i 19 i 21 d'abril de 2021.
CEIP Jaume I, dies 20 i 22 d'abril de 2021
Col·legi Santa Cruz, dia 3 de maig de 2021.
CEIP El Cid, dies 5 i 6 de maig de 2021.
CEIP Ausiàs March, dia 10, 12, 14 i 17 de maig de 2021.
CEIP Maestro Serrano, dies 19, 20 i 24 de maig de 2021.

En total s'han impartit un total de 48 tallers amb l'alumnat de 5 anys, 2n, 4t i 6é de primària perseguint els objectius generals següents:

- Potenciar la coeducació en els centres educatius d'infantil i primària del municipi.
- Identificar els diferents tipus de família presents en la societat actual.
- Integrar en l'alumnat actituds de rebuig explícit davant qualsevol mena de manifestació de violència, entre elles les de gènere.
- Treballar les emocions des de la perspectiva de gènere, possibles conflictes entre l'alumnat.
- Promoure la corresponsabilitat en l'àmbit domèstic.
- Fomentar la ruptura dels rols i estereotips en l'elecció vocacional i professional futura.
- Promoure l'educació afectiu sexual de l'alumnat.

2. “PROYECTO DE COEDUCACIÓN Y CONVIVENCIA EN 6 CENTROS EDUCATIVOS DE MISLATA“

L'Ajuntament de Mislata ha desenvolupat aquest projecte mitjançant la realització de 6 sessions formatives en cadascun dels centres educatius i 40,5 hores totals de intervenció al llarg de 2021 en els 3 centres següents:

Col·legi Santa Cruz, dies 15 i 29 de gener, 12 i 26 de febrer, 19 de maig.
CEIP Amadeo Tortajada, dies 26 de gener, 23 de febrer, 9 i 30 de març, 19 de maig .
IES Santa Cruz, dies 27 de gener, 10 de febrer, 21 i 28 d'abril, 19 de maig.

El objectiu general perseguit ha segut transmetre i posar en pràctica els valors que afavorisquen la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat de tracte i d'oportunitats, el respecte, la justícia, la superació de qualsevol mena de discriminació, l'eliminació de la violència en totes les seues formes d'expressió i la promoció de la convivència pacífica.

L'Ajuntament de Mislata rep una subvenció de 10.639,58€ en 2021 de la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere - Diputació de València.

Subvenció concedida: Concessió de la subvenció a ajuntaments de municipis adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere per a 2021.

Entitat que concedeix: Diputació de València

Data de publicació: 18/10/2021 BOP núm. 201

Import: 10.639,58 €

ICDXM 

 

 

Tornar