Ban. Cànon anual d'aparcament de Santa Cecília

El període de recaptació del tribut comença el 26 d'octubre de 2021 i finalitza el 28 de desembre de 2021.
Ban
26/10/2021
El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà el 28 de desembre de 2021.

Les persones interessades hauran d´acudir a l´Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) situada a l'entrada de l'Ajuntament de Mislata (Plaça de la Constitució, núm.8) per a retirar el corresponent rebut i procedir al seu pagament.

El fet que per qualsevol circumstància no es reba al domicili de la persona interessada el rebut, no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.
Tornar