Ajudes de transport per a estudiants. "Mislata Mobilitat Jove". Curs 2021-2022

Termini per a presentar les sol·licituds: de l'1 al 15 de setembre de 2021
Subvenció
Del 01/09/2021 al 15/09/2021

Descobreix com sol·licitar l'ajuda pas a pas a través d'aquest vídeo explicatiu. Clica ací 

 

OBJECTE

Desenvolupar, en règim de concurrència competitiva, el procediment per a la concessió d'ajudes de transport per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris residents en la localitat que han d'eixir del municipi per a realitzar aquests estudis, en el marc del programa “Mislata Mobilitat Jove 2021/2022”.

Aquesta ajuda pretén garantir una vertadera igualtat d'accés als estudis postobligatoris i limitar l'impacte que suposen les despeses de desplaçament a aquests centres. Les següents bases regularan la concessió d'ajudes econòmiques al màxim nombre possible d'estudiants residents a Mislata que, durant el curs 2021/2022, reunisquen els requisits establits en aquestes bases i realitzen els seus estudis, fora de Mislata, en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metro i tramvia de Metrovalencia, o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en aquestes zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen situats.

D'igual forma es regula a través de les presents bases les ajudes per a aquells estudiants que acrediten residir en un domicili situat en la zona de l'Av. de la Pau i carrers adjacents i que necessàriament precisen, per a accedir als seus centres d'estudi, fer un transbord des de l'autobús a la xarxa d'FGV o un títol de transport combinat que els permeta accedir des de l'autobús a la xarxa d'FGV.


FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente, amb caràcter preferent.

La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual (tràmit EDU.135) eduen el tràmit habilitat a aquest efecte, això és, Ajudes Programa “Mislata Mobilitat Jove”, tot això sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La sol·licitud es cursarà pels pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris o per l'alumne o l'alumna en el cas que siga major d'edat.

La sol·licitud inclourà DECLARACIÓ RESPONSABLE en relació als requisits per a obtindre la condició de beneficiari/a de l'ajuda, això és, d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Mislata, de no estar subjecte/a a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/a establides en l'article 13 de la LGS, i de no incórrer en causa d'exclusió o incompatibilitat especificada en la base desena d'aquesta convocatòria.

Així mateix en la sol·licitud es podrà AUTORITZAR l'Ajuntament de Mislata a obtindre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb totes dues institucions, referides al pare, mare o tutor/a legal que formen part de la unitat familiar de l'alumne/a beneficiari/a, excepte quan aquest o aquesta siga major d'edat, i en aquest cas els certificats aniran referits a ell o ella. En el cas que no s'autoritze l'Ajuntament de Mislata, s'hauran de presentar els certificats corresponents.

D'igual manera en la sol·licitud, es podrà autoritzar l'Ajuntament de Mislata a exercir el dret d'accés, amb subjecció a la llei de protecció de dades, a aquella informació de què dispose FGV en relació al seu títol de transport personalitzat actuant aquest fet com a acció comprovatòria de la despesa efectuada.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 1 al 15 de setembre de 2021 els dos inclosos, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds presentades fora de termini seran inadmissibles i no seran objecte de tramitació. 

Centre Cultural Carmen Alborch 

Horari oficines: de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 hores.
Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 hores.
Adreça: Av. Gregorio Gea, 34, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 03 70
Correu electrònic: [email protected] 

Més informació en les bases reguladores y documentació de la convocatòria.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 1 al 15 de setembre de 2021.

* Per a conéixer més informació de la convocatòria, així com els requisits, consulte les bases reguladores de l'ajuda incloses en aquesta pàgina web.
Tornar