Ban IBI 2021

Període de recaptació voluntària: del 25 de maig al 26 de juliol de 2021
Ban
06/05/2021

El període de recaptació voluntària dels tributs següents comença el 25 de maig i acaba el 26 de juliol de 2021:

-Impost sobre Bens Inmobles (IBI).

El pagament dels mencionats rebuts es podrà realitzar en les oficines de les entitats de crèdit que se citen a continuació: 

· Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA)
· Banc Santander
· CaixaBank (La Caixa- Bco Valencia)
· KutxaBank
· Banc de Sabadell-Cam
· Bankia
· Ibercaja
· Eurocaja Rural
· Cajamar-Ruralcaja
· Caixa Popular COOP.CDTO.VAL
·Caixer automàtic, Planta Baixa de l’Ajuntament (Pl. Constitució, nº 8)
· Pago Online pàg. Web Ajuntament de Mislata

Els càrrecs domiciliats es realitzaran el 4 de juliol de 2021.

Els càrrecs del sistema especial de pagaments en dos terminis s'efectuaran el 4 de juliol i el 6 d’octubre de 2021.

Els càrrecs del sistema especial de pagaments en tres terminis s'efectuaran el 4 de juny, el 4 d'agost i el 6 d’octubre de 2021.

L’impagament del primer termini anul·larà l’ajornament concedit i produirà l’inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l’impagament del segon termini, l’inici del còmput dels interessos de demora es produirà l’endemà d’este segon càrrec domiciliat del pagament.

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.

Una vegada transcorregut el termini d'ingrés, els deutes s'exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i interessos de demora i, si s'escau, les despeses que hi corresponguen.

Tornar