Ban. Taxa per entrada de vehicles 2021 (Guals)

Recaptació voluntària: del 15 de febrer al 15 d'abril de 2021. Càrrec dels rebuts domiciliats: 5 de març de 2021.
Ban
08/02/2021

BAN

Carlos Fernández Bielsa Alcalde-president de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Mislata,

FA SABER

Que el període de recaptació voluntària dels tributs següents comença el 15 de febrer i acaba el 15 d’abril de 2021:

-Taxa per entrada de Vehicles.

El pagament dels mencionats rebuts es podrà realitzar en les oficines de les entitats de crèdit que se citen a continuació en horari habitual de les respectives entitats:

• Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA).
• CaixaBank. (La Caixa-Bco Valencia).
• Banc de Sabadell-Cam.
• Ibercaja.
• Cajamar- Ruralcaja.
• Caixa Popular COOP. CDTO. VAL.
• Banc Santander.
• KutxaBank.
• Bankia.
• Eurocaja Rural.
• Caixer automàtic, Planta baixa de l’Ajuntament (Pl. Constitució,8).
• Pago Online pág. Web Ajuntament de Mislata.

El càrrec del rebuts domiciliats serà el 5 de març de 2021.

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.
Una vegada transcorregut el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s’escau, les despeses que hi correnponguen.

Tornar