Anunci de cobrança relatiu al rebut de l'IAE 2020

Gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). Període de recaptació voluntària: del 16 de setembre al 20 de novembre de 2020.
Informació
27/07/2020

ANUNCI DE COBRANÇA RELATIU AL REBUT DE L'I.A.E. 2020

Es comunica, en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a 2020, i quan es tracte de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptatòria de les quals correspon a l'Administració Tributària de l'Estat, el següent:

TERMINI PER A EFECTUAR L'INGRÉS

Del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020 (Resolució de 18 de maig de 2020, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària).

LLOC DE PAGAMENT

- Quotes nacionals

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvi i Cooperatives de crèdit) en les quals no cal que l'obligat al pagament dispose de compte obert.

- Quotes provincials.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvi i Cooperatives de crèdit) en les quals no cal que l'obligat al pagament dispose de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en l'horari d'atenció al públic d'aquestes Entitats.

Així mateix, el pagament de quotes nacionals i provincials podrà ser realitzat mitjançant deute en compte, a través d'Internet, en l'adreça www.agenciatributaria.es, en l'opció: Seu Electrònica. Tràmits Destacats Pagament d'Impostos. Per a realitzar el pagament a través d'Internet és necessari disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

El venciment del termini d'ingrés en període voluntari, sense haver sigut satisfet el deute, determinarà l'inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs a què es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Tornar