Adquisició i instal·lació de torres d'il·luminació metàl·liques per als camps de futbol (Expt. 215348W)

Termini de proposició d'ofertes: del 23 de juny al 14 de juliol de 2020 a les 14h.
Licitació
Del 23/06/2020 al 14/07/2020

Objecte

Adquisició i instal·lació de 6 torres d'il·luminació metàl·liques per als camps de futbol en zona de La Canaleta.

Obtenció de documentació i informació

Servei de Patrimoni, segona planta.
Ajuntament de Mislata.
Pl. de la Constitució, nº8, Mislata (46920)
Telèfons: 963990374/ 963991112/ 963991131
Correu electrònic: [email protected]

Data limit d'obtenció de documentació i informació: el dia anterior a finalitzar el termini de presentació de proposicions (13 de juliol de 2020).

Presentació d'ofertes

Del 23 de juny al 14 de juliol de 2020 a les 14h. 

Lloc de presentació: Les ofertes, degudament signades, hauran de presentar-se obligatòriament en el Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de Mislata, situat en la segona planta de la Casa de la Vila (Plaza de la Constitució, 8, Mislata, 46920), en horari de 9 a 14 hores.

Obertura d'ofertes

Lloc: Ajuntament de Mislata (5a planta).
Data i hora: Tercer dia hàbil, a comptar des de l'últim a la finalització de presentació d'ofertes, a les 9.00 hores (17 de juliol de 2020). Si no fóra possible en aquesta data, la data d'obertura d'ofertes es determinarà i informarà en el tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata (www.mislata.es).

Les despeses de l'anunci seran per compte de l'adjudicatari, en la quantia màxima de 300 euros.

Tornar