Impost sobre Activitats Econòmiques 2020

Edicte sobre exposició de la matrícula de l'IAE 2020. Termini d'exposició: 15 dies naturals.
Edicte
22/05/2020

E D I C T O

S'exposa al públic, en les dependències del departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament, la Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici de 2020, per les activitats empresarials, professionals i artístiques exercides en aquest terme municipal.

De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 3 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, el termini d'exposició al públic serà de quinze dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en què aparega publicat el present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 

Contra la citada matrícula i el seu contingut podrà interposar-se el recurs de reposició que preveu l'art. 222 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària, desenvolupada pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, davant l'Administrador de l'Administració de Manises de l'Agència Estatal Tributària, o bé, sense que puga simultanejar-se amb l'anterior, recurs econòmic administratiu, regulat en l'art. 226 i següents de la mateixa Llei, davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de València, tots dos es podran presentar en el termini d'un mes, a comptar des del següent al de la finalització del terme del període d'exposició pública de la matrícula.

La interposició d'algun dels citats recursos no originarà la suspensió dels actes liquidatoris subsegüents. 

El que es fa públic als efectes oportuns.

Tornar