Ban IBI 2020

Període de recaptació voluntària: del 25 de maig al 15 d'agost de 2020
Ban
Del 14/05/2020 al 15/08/2020

 El període de recaptació voluntària dels tributs següents comença el 25 de maig i acaba el 15 d'agost de 2020:

-Impost sobre Bens Inmobles (IBI).

El pagament dels mencionats rebuts es podrà realitzar en les oficines de les entitats de crèdit que se citen a continuació: 

· Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA)
· Banc Santander
· CaixaBank (La Caixa- Bco Valencia)
· KutxaBank
· Banc de Sabadell-Cam
· Bankia
· Ibercaja
· Eurocaja Rural
· Cajamar-Ruralcaja
· Caixa Popular COOP.CDTO.VAL
·Caixer automàtic, Planta Baixa de l’Ajuntament (Pl. Constitució, nº 8)
· Pago Online pàg. Web Ajuntament de Mislata

Els càrrecs domiciliats es realitzaran el 4 de juliol de 2020.

Els càrrecs del sistema especial de pagaments s'efectuaran el 4 de juliol i el 6 d’octubre de 2020.

L’impagament del primer termini anul·larà l’ajornament concedit i produirà l’inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l’impagament del segon termini, l’inici del còmput dels interessos de demora es produirà l’endemà d’este segon càrrec domiciliat del pagament.

A més aquest exercici 2020 es pot sol·licitar càrrec domiciliat per COVID-19, un nou sistema per a fraccionar el pagament de l'IBI de 2020 en les següents dates de càrrec: 4 de juliol , 4 d'agost, 4 de setembre i 6 d'octubre. El termini de sol·licitud per la COVID-19 serà fins al 15 de juny de 2020.

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.   

Una vegada transcorregut el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i interessos de demora i, si s’escau, les despeses que hi corresponguen. 

Per a sol·licitar el càrrec domiciliat de l'IBI per COVID-19, es pot seguir l'enllaç següent o copiar i pegar la direcció en el navegador:  

https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/tresoreria/i/27199/251/sol-licitud-de-domiciliacio-d-ibiu-2020-covid-19-4-terminis

Tornar