Edicte aprovació provisional de la modificació de Ordenançes

Taxa per expedició de documents administratius y Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local.
Edicte
01/05/2020

EDICTE

L'Ajuntament de Mislata, en sessió ordinària celebrada el 30 d'abril de 2020, va aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores dels següents tributs:

- Taxa per expedició de documents administratius.
- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local.


La qual cosa s'exposa al públic per termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació, de conformitat amb l'article 17 del TRLRHL.
Durant l'expressat termini, els interessats podran examinar l'expedient, i presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes.
De no presentar-se reclamacions contra l'acord provisional, s'entendrà aquest definitivament adoptat.

Tornar