XIII Certamen de relat curt amb perspectiva de gènere

Bases i annexos
Subvenció
24/04/2020

REQUISITS PER A PARTICIPAR.

Podran concórrer a este certamen totes aquelles dones, majors de 18 anys, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i/o castellà. Les dones de Mislata podran, a més, optar a l'esment per ser artista local indicant-ho en el en l'assumpte del correu electrònic en el qual presenten el seu treball.
No podran participar en el concurs les persones que, complint els requisits específics de participar en el concurs establits en els apartats anteriors, estiguen culpables en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Queden excloses de la convocatòria aquelles autores, les obres de les quals hagen sigut premiades, en qualsevol de les modalitats, en les quatre últimes edicions d'este certamen o estiguen pendents de veredicte.

Les participants es comprometen a complir les bases que regeixen este concurs. 

A fi d'acreditar els requisits anteriors, les participants d'este certamen hauran de presentar la documentació i la declaració responsable exigides en estes bases i segons el model de l'annex.
La presentació d'un treball al concurs implicarà la garantia per part de qui participe de l'autoria i l'originalitat de l'obra presentada, així com del caràcter inèdit de la mateixa i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni limitació alguna de tots els drets d'explotació sobre l'obra i enfront de terceres persones.
No podran concórrer treballs premiats en altres concursos, ni pendents de resolució, presentats simultàniament a altres certàmens.
Cada autora podrà presentar una única obra. 

El termini de presentació de les obres, juntament amb la documentació requerida en les Bases, serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà als 20 dies.

Presentació de sol·licituds:

Les obres es presentaran per correu electrònic a [email protected] i al correu [email protected] indicant en l'assumpte de l'email: “XIII CERTAMEN DE RELAT CURT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, 2020” i si opta a la Menció honorífica a l'artista local.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar