Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma

Suspensió de terminis administratius (Disposició addicional tercera)
Informació
27/03/2020

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual el Govern d'Espanya declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, VIGENT FINS AL 29 DE MARÇ. Modificat per RD 465/2020, de 17 de març.

  • Suspensió de terminis administratius (Disposició addicional tercera).

1. Es suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'este.

2. La suspensió i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. No obstant l'anterior, l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que este manifeste la seua conformitat, o quan l'interessat manifeste la seua conformitat amb què no es suspenga el termini.

4. La present disposició no afectarà els procediments i resolucions als quals fa referència l'apartat primer, quan estos vi
ngen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

IMPORTANT: La suspensió i la interrupció dels terminis administratius a què es fa referència  a la DA 3a RD 463/2020, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions.

La regulació està continguda en l'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE de 18 de març), sota el títol “Suspensió de terminis en l'àmbit tributari”.

Tornar