Borsa de treball per a nomenaments interins d'Auxiliars Administratius.

Anunci BOP de bases que regiran la convocatòria. Termini de presentació d'instàncies: del 13 al 24 de gener de 2020 (10 dies hàbils).
Edicte
10/01/2020

Termini de presentació d'instàncies: del 13 al 24 de gener de 2020 (10 dies hàbils).

OBJECTE.

Creació d'una borsa de treball temporal per a la provisió mitjançant nomenaments interins en els supòsits previstos en l'art. 16 de la Llei 10/2010, de 19 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, d'Auxiliars Administratius d'Administració General pertanyents al Subgrup C2. Les funcions corresponents a les places seran les pròpies dels Auxiliars Administratius d'Administració General. Esta borsa de treball per a nomenaments interins d'Auxiliars Administratius substituirà les bosses actualment vigents, en els casos en què així es determine per la MGN.

REQUISITS DELS ASPIRANTS.

1. Ser funcionari de carrera del mateix o superior grup de qualsevol Administració Pública.

2. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

3. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.

Tornar