Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes manutenció 2019

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 5 de març al 15 de novembre de 2019
Subvenció
04/03/2019

És objecte de les presents bases la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: ajudes per a l'adquisició de productes alimentosos bàsics i de neteja i/o condícia personal.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar