Ban. Període de recaptació dels tributs IVTM, IAE, ANUNCIS, IBI Rústics

La recaptació voluntària comença l'1 de setembre i acaba el 4 de novembre de 2019. El càrrec del rebuts domiciliats serà el 25 d'octubre de 2019.
Ban
19/07/2019

El fet que, per qualsevol circumstància, no es reba en el domicili de l'interessat el rebut no eximix de l'obligació de pagament en període voluntari del tribut.

Una vegada transcorregut el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s’escau, les despeses que hi correnponguen.

Tornar