Registre d'Activitats de Tractament

De conformitat amb l'article 4.7 RGPD, es defineix com a «Responsable del Tractament» o «Responsable»:la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, només o juntament amb uns altres, determine les finalitats i mitjans del tractament; si el Dret de la Unió o dels Estats membres determina les finalitats i mitjans del tractament, el responsable del tractament o els criteris específics per al seu nomenament podrà establir-los el Dret de la Unió o dels Estats membres.

Atesa aquesta definició, la consideració de Responsable del Tractament pot ser diferent, segons les opcions que admet la interpretació i aplicació del precepte.

Actualment, no s'atribueix la condició de Responsable de Tractament a les diferents unitats administratives, com a serveis o òrgans administratius públics, atenent criteris pragmàtics i d'operativitat en la labor d'afrontar les obligacions dimanants de la legislació.

El subjecte d'obligacions i responsabilitats és la persona jurídica pública, l'Ajuntament. I, per tant, l'Ajuntament haurà d'elaborar el Registre d'Activitats de Tractament.

Arxius relacionats