Exercici de drets en protecció de dades de caràcter personal

Els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició són drets personalíssims, per la qual cosa només poden ser exercits per la persona afectada, per la persona que la represente legal o voluntàriament o específicament acreditada per a l'exercici del dret en qüestió.

Serà necessari la identificació de la persona peticionària o sol·licitant mitjançant sistemes de signatura electrònica reconeguts o si escau mitjançant compareixença personal davant l'empleat o empleada pública de la persona interessada o la seua representant degudament acreditada.

La sol·licitud ha de contindre el domicili de la persona interessada a efecte de notificacions. A més pot incloure altres informacions complementàries com la seua adreça de correu electrònic si desitja rebre la informació referida a les seues dades personals per aquest mitjà.

Per a possibilitar un adequat exercici d'aquests drets serà necessari incloure aquella informació que la persona interessada considere útil amb la finalitat de facilitar la cerca de la documentació on figuren les seues dades de caràcter personal als quals es referisca la seua sol·licitud.

L'entitat responsable facilitarà a la persona interessada informació relativa a les seues actuacions sobre la base de la seua sol·licitud en el termini d'un mes a partir de la recepció d'aquesta. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i nombre de sol·licituds. L'entitat responsable informarà la persona interessada de qualsevol d'aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació.
Quan la persona interessada present la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per mitjans electrònics quan siga possible, llevat que la persona interessada sol·licite que es facilite d'una altra manera.