Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

En l'Ajuntament de Mislata estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

És per açò que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l'Ajuntament de Mislata, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

L'Ajuntament de Mislata és qui exerceix la condició de responsable de tractament, i està assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel nostre delegat  de Protecció de Dades ([email protected]). 

2. Per què tractem les seues dades personals de contacte? 

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenrotllament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a finalitats diferents en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats i/o prestats per aquest Ajuntament.

Si és el cas, les finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita que podem tractar les seues dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d'una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment per l'Ajuntament d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d'interessos vitals i en altres l'execució d'un contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no ens les facilita, no podrem portar-la a cap o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, aquest s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta aquest consentiment. 

4. Per quant de temps conservem les seues dades personals? 

En general, les dades personals que ens faciliten les conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantinga la condició de ciutadà/a de Mislata i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals?  

Les dades que ens proporciona es podran comunicar a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes a què existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb què arribem a acords per a desenrotllar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc. 

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los? 

Per a exercir els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant de qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament, en línia a través de la seua Seu Electrònica  o també en l'adreça de correu electrònic [email protected]

A aquests efectes i per a més informació, pot accedir al següent espai www.mislata.es o, si és el cas, pot informar-se telefonant al  963 991 100. 

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

7. Registre d'Activitats de Tractament

De conformitat amb l'Article 30 RGPD «1.Cada responsable (= Ajuntament) i, si escau, el seu representant portaran un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seua responsabilitat. Aquest registre haurà de contindre tota la informació indicada a continuació:

a) el nom i les dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades;

b) les finalitats del tractament;

c) una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals;

d) les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;

e) si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació de dita tercera país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades;

f) quan siga possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades;

g) quan siga possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32, apartat 1.

D'altra banda, Article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, òbviament, en sintonia amb l'anterior resa:

«1. Els responsables i encarregats del tractament o, si escau, els seus representants hauran de mantindre el registre d'activitats de tractament al qual es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que siga aplicable l'excepció prevista en el seu apartat 5. El registre, que podrà organitzar-se entorn de conjunts estructurats de dades, haurà d'especificar, segons les seues finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establides en el citat reglament.»

Al final de la present pàgina s'adjunta el decret d'aprovació del RAT, juntament amb l'informe d'aquest registre.