Ecoparc mòbil

Del 25 al 27 de gener a la plaça Príncep d'Astúries
Medi Ambient
Del 27/01/2021 al 27/01/2021
Torna L'Ecoparc Mòbil de EMTRE a Mislata els dies  25, 26 i 27 de gener a la plaça Príncep d'Astúries.

Horari:
Dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h. Dissabte de 10 a 14h.

Què és l'ecoparc mòbil?

És una instal·lació itinerant, de proximitat, que busca facilitar als ciutadans la tasca de desprendre's adequadament i de forma gratuïta d'aquells utensilis, aparell, etc., que es produïxen de forma puntual, que ja no tenen valor i que per les seues característiques no podem depositar-los en els contenidors que habitualment tenim en els nostres carrers.

Per a què servix?

La recollida selectiva és l'única manera de facilitar el reciclatge i/o l'eliminació segura de residus a l'ecoparc, evitarem el seu abocament incontrolat, reduirem el volum de fem que acaba en un abocador, estalviarem matèries primeres i energia en reciclar i ajudarem al tractament adequat de tots el residus. D'esta manera afavorirem que aquells residus que no hem pogut evitar, deixen de ser un problema per al medi ambient.

Qui pot utilitzar l'ecoparc?

L'ecoparc està pensat per a donar servici als ciutadans de l'Area Metropolitana de València, a totes aquelles persones que estiguen al corrent del pagament de la taxa TAMER, si bé es podran admetre aquells xicotets comerços, oficines o servici, els residus dels quals siguen addimilables als domiciliaris. No s'admetran els residus procedents d'activitats industrials ja que per estes hi ha canals específics.

Què objectes pots reciclar?

1. Sabates
2. Teixits
3. Neumàtics
4. Càpsules de café
5. Xicotets trastos
6. Cintes magnètiques
7. CD/DVD
8. Llibres i revistes
9. Peretes
10. Tubs fluorescents
11. Toners impressora
12. Cartutxos impressora
13. Piles botó
14. Piles alcalines
15. PAE (xicotets aparells elèctrics)
16. Olis de cuina
17. Olis motor
18. Pantalles
19. RAEE (residus d'aparells elèctrics i electrònics)
20. Reactius de laboratori
21. Ferramentes elèctriques
22. Joguets electrònics
23. Filtres motor
24. Termòmetres
25. Aerosols
26. Productes de neteja
27. Aparells electrònics
28. Mòbils i carregadors
29. Envasos perillosos metall
30. Envasos perillosos plàstic
31. Dissolvents
32. Pintures
33. Bateries
34. Radiografies
imagen-ecoparc_gener_2
Tornar