Ecoparc Mòbil

Del 19 al 24 d'agost a la plaça Príncep d'Astúries
Medi Ambient
Del 23/08/2019 al 24/08/2019

Torna l'Ecoparc Mòbil de EMTRE a Mislata dels dies 19 a 24 d'agost a la plaça Príncep d'Astúries. 

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h. Dissabte de 10 a 13h.

Què és l'ecoparc mòbil?

És una instal·lació itinerant, de proximitat, que busca facilitar als ciutadans la tasca de desprendre's adequadament i de forma gratuïta d'aquells utensilis, aparell, etc., que es produïxen de forma puntual, que ja no tenen valor i que per les seues característiques no podem depositar-los en els contenidors que habitualment tenim en els nostres carrers. 

Per a què servix?

La recollida selectiva és l'única manera de facilitar el reciclatge i/o l'eliminació segura de residus a l'ecoparc, evitarem el seu abocament incontrolat, reduirem el volum de fem que acaba en un abocador, estalviarem matèries primeres i energia en reciclar i ajudarem al tractament adequat de tots el residus. D'esta manera afavorirem que aquells residus que no hem pogut evitar, deixen de ser un problema per al medi ambient. 

Qui pot utilitzar l'ecoparc?

L'ecoparc està pensat per a donar servici als ciutadans de l'Area Metropolitana de València, a totes aquelles persones que estiguen al corrent del pagament de la taxa TAMER, si bé es podran admetre aquells xicotets comerços, oficines o servici, els residus dels quals siguen addimilables als domiciliaris. No s'admetran els residus procedents d'activitats industrials ja que per estes hi ha canals específics. 

Què objectes pots reciclar?

1. Sabates

2. Teixits

3. Neumàtics

4. Càpsules de café

5. Xicotets trastos

6. Cintes magnètiques

7. CD/DVD

8. Llibres i revistes

9. Peretes

10. Tubs fluorescents

11. Toners impressora

12. Cartutxos impressora

13. Piles botó

14. Piles alcalines

15. PAE (xicotets aparells elèctrics)

16. Olis de cuina

17. Olis motor

18. Pantalles

19. RAEE (residus d'aparells elèctrics i electrònics)

20. Reactius de laboratori

21. Ferramentes elèctriques

22. Joguets electrònics

23. Filtres motor

24. Termòmetres

25. Aerosols

26. Productes de neteja

27. Aparells electrònics

28. Mòbils i carregadors

29. Envasos perillosos metall

30. Envasos perillosos plàstic

31. Dissolvents

32. Pintures

33. Bateries

34. Radiografies
ECOPARQUEWEB
Tornar