Tinents d'alcalde

Els Tinents d'Alcalde substituixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

L'Alcalde mitjançant el decret 1801/2019 ha nomenat Tinents d'Alcalde, per l'ordre en què figuren relacionats, als següents regidors membres de la Junta de Govern Local:

Primera Tinent d'Alcalde (Vicealcaldessa): Dª. Mª. Luisa Martínez Mora Dª. Josefa Luján Martínez.
Segona Tinent d'Alcalde: Dª. Josefa Luján Martínez.
Tercer Tinent d'Alcalde: D. Joaquín Moreno Porcal.
Quart Tinent d'Alcalde: D. Antonio Arenas Almenar.