Composició i competències

La Junta de Govern és l'òrgan que, presidit per l'Alcalde, col·labora amb este de forma col·legiada en la funció de direcció política. Té les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis. La Junta de Govern celebra sessió ordinària setmanalment: dilluns, a les 09.30 h.

Composició de la Junta de Govern Local

L'Alcalde assumeix la presidència de la Junta de Govern Local i nomena als altres membres de la mateixa. El decret d'alcaldia 1800/2019 establix la composició de la Junta de Govern Local:

D. Carlos Fernández Bielsa (Alcalde-President)
Dª. Mª. Luisa Martínez Mora
Dª. Josefa Luján Martínez
D. Joaquín Moreno Porcal
D. Antonio Arenas Almenar
Dª. Mercedes Caballero Carrasco
D. Alfredo Catalá Martínez
D. José Francisco Herrero Monzó

Competències de la Junta de Govern:

- Les que delegue el Ple o l'alcalde. En la sessió de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2015, l'alcalde delega les següents atribucions: 

A. En matèria d'Urbanisme:
L'atorgament de llicències d'obres majors.
L'atorgament de llicències d'obres subjectes a la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives o a la d'activitats qualificades.
 L'autorització de la instal·lació de quioscs en la via pública o en terrenys d'ús públic.

B. En matèria d'Obres:
 La sol·licitud de subvencions d'inversions públiques.

C. En matèria de Personal:

El nomenament dels funcionaris de carrera de la Corporació, excepte aquells el nomenament dels quals corresponga a una altra Administració, previ el corresponent procediment de selecció.
El nomenament de funcionaris interins, previ el procediment de selecció establit.
La contractació de personal laboral fix, previ el corresponent procediment de selecció.
El reconeixement d'agrupacions sindicals que es constituïsquen per personal al servici de l'Ajuntament, i la convocatòria d'eleccions sindicals.

D. En matèria de Patrimoni:
L'acceptació de les cessions gratuïtes i donacions quan no siguen competència del Ple.
La cessió en precari de la utilització de béns municipals quan no siga competència del Ple.

E. Altres matèries:
L'aprovació de plans de trànsit.
L'aprovació d'instal·lacions de semàfors.
L'aprovació de memòries i projectes tècnics corresponents a obres, servicis o activitats la competència de les quals s'haja delegat en la Comissió de Govern.
La gestió del Mercat Municipal.
Vehicles abandonats.
Responsabilitat patrimonial de l'Administració.

- Aprovació, si cap, dels assumptes remesos per l'Alcalde (art. 23.3 a de la Llei 7/1985).
- Aprovació de sol·licituds d'interessos en el pagament de certificacions o factures de proveïdors, qualsevol que siga la seua quantia, tal com disposa la base 25 de les d'execució del pressupost.