Delegacions

Delegacions

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i en els altres Regidors. També té capacitat de fer delegacions especials per a comeses específiques a favor de qualsevol Regidor.

En l'Ajuntament de Mislata les delegacions comprenen la direcció interna i la gestió dels servicis corresponents, sense incloure la facultat de dictar actes administratius.