Àrees de govern

Àrees de Govern

Les Àrees de Govern són òrgans complementaris amb funcions de coordinació i gestió en les diverses matèries, assessorar, estudiar i formular propostes als òrgans de govern diferents del Ple.

Les Àrees de Govern celebren reunió setmanal, a excepció de la d'Hisenda, que es reunix una vegada al mes. El/la President/Presidenta és designat per l'Alcaldia d'entre els propis integrants de l'àrea i exercix la presidència per delegació. 

Actua de Secretari/Secretària el/la de la Corporació o, per delegació, un/una funcionari/funcionària dels departaments que tinguen al seu càrrec matèries de la competència de l'àrea. A més poden assistir altres tècnics o personal de la Corporació, siga de la naturalesa que siga.

Cada Àrea de Govern estarà integrada per els/les Regidors/as amb delegacions en les matèries de la seua competència, conforme a la següent distribució.