Centre Sociocultural La Fàbrica

C/ Felipe Bellver, 43 Vore mapa
607 271 879

VISITA VIRTUAL A LA FÀBRICA 

 

ESPAI ESTUDIA:

  • A partir del dilluns 6 de setembre: AMB AFORAMENT REDUÏT

De dilluns a divendres, de 8:30 a 20:30h.
Dissabtes, de 10 a 18h.

L'accés i serveis del Centre són per a persones amb el carnet del Centre.

CORREU ELECTRÒNIC: [email protected]


COM SOL·LICITAR L'ÚS D'ESPAIS EN LA FÀBRICA:


1. L'entitat que necessite utilitzar espais i/o recursos del CSCLF podrà presentar el model de sol·licitud corresponent en qualsevol Registre d'Entrada municipal, preferentment en el del Centre Jove del Mercat. (C/Major, 36). Esta sol·licitud es podrà descarregar a través de la pàgina web municipal o es podrà sol·licitar personalment en el CSCLF.

2. La sol·licitud haurà d'estar correctament emplenada i firmada per un o una representant de l'entitat, i haurà de sol·licitar-se com a mínim amb uns set dies hàbils d'antelació a la data de sol·licitud de l'espai i/o recursos.

3. Els espais i/o recursos que es podran sol·licitar són aquells que apareixen en la sol·licitud, haurà de tindre's en compte la descripció de l'espai que hi apareix, sobretot pel que fa a capacitat i mitjans materials.

4. La sol·licitud haurà d'adaptar-se a l'horari del CSCLF, en el cas de necessitar un horari diferent haurà de ser consultat prèviament a través del correu electrònic [email protected]

5. Des del CSCLF s'estudiarà la disponibilitat de l'espai i en el cas que siga viable es realitzarà una reserva provisional de l'espai o recurs sol·licitat i s'informarà de la sol·licitud al tècnic municipal corresponent en funció de la tipologia de l'associació. Este s'encarregarà de buscar el vistiplau del regidor o de la regidora corresponent i informar d'esta resolució via adreça electrònica a la persona encarregada de les sol·licituds del CSCLF.

6. Una vegada rebut en el CSCLF el vistiplau de la Regidoria corresponent, es confirmarà la reserva i es comunicarà a l'entitat per mitjà de correu electrònic.

7. Una vegada haja sigut comunicada l'acceptació de la sol·licitud, la persona que l'haja tramitat serà la persona responsable de l'activitat amb caràcter general. Per tant, haurà de personar-se en el CSCLF per a concretar l'ús de l'espai (horaris definitius, necessitats de mobiliari, muntatge de l'espai, necessitats de projector o accés a Internet).

8. El dia de la realització de l'activitat la persona responsable s'encarregarà del muntatge i adequació de l'espai, així com de garantir el correcte inici de l'activitat.

9. En el cas que l'activitat tinga lloc fora de l'horari del CSCLF únicament serà possible utilitzar l'ESPAI CREA. Per a accedir al dit espai es facilitarà a la persona responsable les claus d'accés directe a este i la clau d'alarma. Per tal de garantir el correcte ús de la instal·lació, la persona responsable haurà d'acudir al CSCLF prèviament a la realització de l'activitat per a conéixer el sistema d'obertura i tancament de portes, el maneig del sistema d'alarma, la il·luminació d'espais, ubicació de materials de neteja etc.

10. En finalitzar l'activitat, l'entitat haurà de deixar l'espai arreplegat i en les mateixes condicions en què se li va cedir (sobretot pel que fa a neteja i recollida de deixalles) .

11. En el cas d'haver sigut prestades les claus, estes s'hauran de retornar al CSCLF en el matí del dia laboral següent a la realització de l'activitat.


A més, les sol·licituds hauran d'atindre's a les normes següents:

o En el cas que s'haja autoritzat l'ús d'un espai per un període llarg de temps, l'entitat haurà de tindre en compte que en el cas que l'espai concedit siga necessari per a la realització d'una activitat municipal, tindrà preferència l'activitat municipal i, si és possible, se'ls proporcionarà un espai alternatiu.

o L'entitat haurà de respectar el funcionament i les normes del CSCLF, així com els dies i els horaris assignats, i no impedir el funcionament correcte d'altres activitats que en eixe moment tinguen lloc.

o Respecteu l'espai i deixeu-lo en les mateixes condicions en què ens ho han prestat (ubicació de mobiliari i neteja).

o Per a la recollida i neteja dels espais cedits es proporcionarà a l'entitat els útils necessaris. Fora de l'horari del CSCLF no es prestaran espais a més d'una entitat.

o En el cas que produïsca un desperfecte en l'espai prestat, o una avaria en el material proporcionat, l'entitat sol·licitant haurà de fer-se càrrec de la reparació, bé amb mitjans propis o bé amb els que l'Ajuntament considere pertinents.

Tornar