Millora d'ocupació per al personal de l'Ajuntament de Mislata. Oficial/a de Policia Local.

Llista d'aprovats i proposta de conformació de bossa d'Oficials de Policia Local per millora d'ocupació
06 de maig 2019

Per Resolució d'Alcaldia 26/19, de 7 de gener de 2019, s'han aprovat les bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a ocupar llocs d'oficial/a de policia local pel sistema de millora d'ocupació.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per a prendre part, en el procés, els aspirants hauran de reunir els següents requisits en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds:

  • Ser funcionari/a de carrera, integrat/da en la Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local de l'Ajuntament de Mislata i els seus auxiliars, escala bàsica, categoria d'Agent.
  • Haver romàs, almenys, dos anys com a funcionari/a de carrera en la categoria d'Agent.
  • No patir malaltia ni defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'Escala i Categoria a les quals aspira.
  • No haver sigut separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se suspés/a ni inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.
  • Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potencia/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.
  • Estar en possessió del títol de tècnic/a superior o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

Tots els requisits hauran de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu. En este sentit es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment del procediment.

SOL·LICITUDS

Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria es dirigiran a l'atenció de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Mislata, podent-se utilitzar la instància model que es facilitarà per l'Oficina d'Atenció Ciutadana Municipal, en el Servei de Règim Interior i en la pàgina Web municipal. 
La presentació es realitzarà en el Servei de Règim Interior, Registre General d'Entrada d'este, o segons el que es preveu en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de les Bases en el Tauler d'edictes i en la pàgina Web municipal.

La persona interessada adjuntarà a la sol·licitud el seu currículum de formació i experiència professional, així com els documents que acrediten els requisits exigits i els mèrits al·legats, llevat que ja consten acreditats i inscrits en el Registre de personal de l'Ajuntament i així ho manifeste expressament en la pròpia sol·licitud; en este cas només bastarà al·legar-los.


Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar