Agent de la Policia Local

Llistat de sol·licitants de revisió de la prova psicotècnica amb l'hora assignada

IMPORTANT: El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, en la seua disposició addicional tercera disposa que se suspenen termes i s'interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, en el seu article 9 estableix, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, la represa del còmput dels terminis administratius que han sigut suspesos. El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu es reprendrà l'1 de juny, finalitzant el 16 de juny de 2020. 

Places: 12
Sistema de Provisió: 7 per torn lliure i 5 per mobilitat
Procediment Selectiu: Oposició per al torn lliure i Concurs per al de mobilitat.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local i Auxiliars, Escala Bàsica.
Grup: C1.

De cadascun dels torns, i de conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta del Decret 153/19, en la Disposició Transitòria Setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre i del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Mislata (2018-2021), es reserva el 30% de les places per a dones, és a dir, 2 plaçes per al torn lliure i 2 per al torn de mobilitat. La seua aplicació s'efectuarà en els termes establits en la D.T. 4a del Decret 153/19.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Excm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Mislata, presentant-se en qualsevol de les Oficines de Registre d'Entrada següents:

OMIC i ADL (C/ Antonio Aparisi 4-6),
CENTRE CULTURAL (Av. Gregorio Gea 34),
AMICS (C/ Vicentica La Serrana 1),
CENTRE JOVE DEL MERCAT (C/ Major 36)
POLICIA LOCAL (Av. Buenos Aires 4)

O en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podent-se utilitzar la instància model que es facilitarà en qualsevol de les oficines referides i a través d'Internet Municipal (www.mislata.es), durant un termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A la instància s'acompanyarà resguard de l'ingrés bancari en el compte número ES2201825941400200461677, efectuat directament o per transferència de l'import dels drets d'examen que, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora d'esta taxa, es fixen en 106,80 € més 253,00 € de la prova psicotècnica, més 50,20 € del reconeixement mèdic. Total 410,00 €, sense que càpia gir postal o telegràfic.

En este resguard haurà de fer-se constar la convocatòria al fet que correspon l'ingrés. El personal participant podrà subjectar-se a les exempcions i bonificacions establides en l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de drets d'examen de l'Ajuntament de Mislata.
Els citats drets d'examen només seran retornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu per falta d'alguns dels requisits exigits per a prendre part en este. La devolució dels drets d'examen no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

En la instància s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta, havent de presentar, en optar pel torn de mobilitat, el curriculum vitae i documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant degudament compulsats. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en eixe moment.

Així mateix, en el cas de ser dona, en la instància haurà d'indicar-se expressament si s'opta a les places reservades a dones o no.

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci BOP 14/08/2020. 

Termini per a reclamacions i esmenes: del 17 al 28 d'agost de 2020 (deu dies hàbils).

Llistat definitiu d'admesos i exclosos: Anunci BOP 16/12/2020.

 

LA CITACIÓ PER A LA PRIMERA PROVA: convocatòria dels aspirants només per a torn lliure el dia 25 de gener a les 10.30 hores, per a la realització de la primera prova (medició), al Pavelló del Quint (C/ San Antonio, 148) i que estava ajornada per la resolució 91 de 21 de gener de 2021 al 15 de febrer de 2021 a les 10.30 hores, es suspén pel termini de 2 setmanes, per resolució 233 de 03/02/2021, fixant-se la convocatòria dels aspirants l'1 de març de 2021, a les 10.30 hores.

IMPORTANT: Anunci i distribució d'aspirants a la primera prova del procés selectiu per a la provisió en propietat de 12 places d'agent de policia local atenent el protocol d'actuació per a la celebració de proves selectives a l'Ajuntament de Mislata conforme a les recomanacions de les autoritats sanitàries enfront del COVID-19

L'accés dels aspirants serà pel Carrer Enric Valor (porta lateral del Pavelló del Quint), segons l'ordre detallat.

LA CITACIÓ PER A LA SEGONA PROVA: Es convoca a tots els aspirants per a el pròxim dia 09 de març de 2021, a les 09.00 hores, en el CIPFP Mislata situat en el Carrer de Dolores Ibárruri, 32, a fi de realitzar el segon exercici previst en les bases de la convocatòria, corresponent a la fase prèvia, prova psicotècnica, de caràcter obligatori i eliminatori per a tots els torns.

Els qui hagen realitzat proves psicotècniques homologades pel IVASPE vàlides, i per tant estan exempts de la realització de la prova a la qual se cita, hauran de presentar instància per registre d'entrada fins al dia 7 de març (es recorda que la validesa és d'un any des de la seua realització).

L'accés dels aspirants als aularis es realitzarà a través de la zona d'aparcament interior del centre, a partir de les 08:30h amb la finalitat que l'entrada siga escalonada.

Per a la realització de l'exercici s'haurà d'acudir amb màscara i proveït de bolígraf blau.

No es podrà introduir en els aularis bosses, motxilles, ni dispositius electrònics, informàtics, terminals de telefonia mòbil, auriculars, rellotges i polseres intel·ligents ni altres dispositius similars amb accés a internet.

Convocatòria al personal aspirant per a la prova de l'entrevista: 6, 15 i 16 d'abril de 2021, en el Centre Sociocultural La Fàbrica. Més detalls en la convocatòria.

Relació de personal aspirant APTE / NO APTE en la prova psicotècnica.

Termini per a sol·licitar revisió: fins al 4 de maig, mitjançant instància general presentada per registre d'entrada de l'Ajuntament de Mislata.

Citacions per a la revisió: 5 de maigúnicament als sol·licitants de revisió.

Data de revisió: 6 de maig a les 10.00 hores en el Centre Sociocultural "La Fàbrica" consulta el llistat amb l'hora assignada per a la revisió.

Més informació en la bases i documentació de la convocatòria. 

Tornar