Agent de la Policia Local

Resolució 91/2021 ajornament de la primera prova del procés selectiu
21 de gener 2021

IMPORTANT: El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, en la seua disposició addicional tercera disposa que se suspenen termes i s'interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, en el seu article 9 estableix, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, la represa del còmput dels terminis administratius que han sigut suspesos. El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu es reprendrà l'1 de juny, finalitzant el 16 de juny de 2020. 

Places: 12
Sistema de Provisió: 7 per torn lliure i 5 per mobilitat
Procediment Selectiu: Oposició per al torn lliure i Concurs per al de mobilitat.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local i Auxiliars, Escala Bàsica.
Grup: C1.

De cadascun dels torns, i de conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta del Decret 153/19, en la Disposició Transitòria Setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre i del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Mislata (2018-2021), es reserva el 30% de les places per a dones, és a dir, 2 plaçes per al torn lliure i 2 per al torn de mobilitat. La seua aplicació s'efectuarà en els termes establits en la D.T. 4a del Decret 153/19.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Excm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Mislata, presentant-se en qualsevol de les Oficines de Registre d'Entrada següents:

OMIC i ADL (C/ Antonio Aparisi 4-6),
CENTRE CULTURAL (Av. Gregorio Gea 34),
AMICS (C/ Vicentica La Serrana 1),
CENTRE JOVE DEL MERCAT (C/ Major 36)
POLICIA LOCAL (Av. Buenos Aires 4)

O en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podent-se utilitzar la instància model que es facilitarà en qualsevol de les oficines referides i a través d'Internet Municipal (www.mislata.es), durant un termini de 20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A la instància s'acompanyarà resguard de l'ingrés bancari en el compte número ES2201825941400200461677, efectuat directament o per transferència de l'import dels drets d'examen que, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora d'esta taxa, es fixen en 106,80 € més 253,00 € de la prova psicotècnica, més 50,20 € del reconeixement mèdic. Total 410,00 €, sense que càpia gir postal o telegràfic.

En este resguard haurà de fer-se constar la convocatòria al fet que correspon l'ingrés. El personal participant podrà subjectar-se a les exempcions i bonificacions establides en l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de drets d'examen de l'Ajuntament de Mislata.
Els citats drets d'examen només seran retornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu per falta d'alguns dels requisits exigits per a prendre part en este. La devolució dels drets d'examen no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

En la instància s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta, havent de presentar, en optar pel torn de mobilitat, el curriculum vitae i documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant degudament compulsats. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en eixe moment.

Així mateix, en el cas de ser dona, en la instància haurà d'indicar-se expressament si s'opta a les places reservades a dones o no.

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci BOP 14/08/2020. 

Termini per a reclamacions i esmenes: del 17 al 28 d'agost de 2020 (deu dies hàbils).

Llistat definitiu d'admesos i exclosos: Anunci BOP 16/12/2020.

 

LA CITACIÓ PER A LA PRIMERA PROVA: convocatòria dels aspirants només per a torn lliure el dia 25 de gener a les 10.30 hores, per a la realització de la primera prova (medició), al Pavelló del Quint (C/ San Antonio, 148) ESTÀ AJORNADA per la resolució 91 de 21 de gener de 2021 al 15 de febrer de 2021 a les 10.30 hores.


Més informació en la bases i documentació de la convocatòria. 

Tornar