Borsa d'ocupació temporal Tècnic/a de coordinació d'activitats

Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal i convocatòria per a la realització de l'exercici obligatori i eliminatori de la fase d'oposició.

Sistema de Provisió: Torn lliure
Procediment Selectiu: Concurs-oposició amb entrevista curricular.
Escala: Administració General.
Grup: A2. 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la constitució d'una borsa de treball per al nomenament com a funcionari/a interí/a per a cobrir les possibles necessitats d'aquest perfil que puguen donar-se en aquest Ajuntament en relació amb:

-Nomenaments interins per a la provisió interina de llocs de tècnic-a de coordinació d’activitats d'existents en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mislata.

-Nomenament interins per a l'execució de programes de caràcter temporal, aprovats per l'Ajuntament o vinculats a subvencions d'altres Administracions Públiques.

2. L'objectiu és coordinar les activitats que tindran lloc en l’àmbit de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata (adjuntar a la instància general el model oficial)
Tramitació presencial (requereix cita prèvia):  

- Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (Oficina d'atenció a la ciutadania): de dilluns a divendres, de 8h a 14h. (Pl. Constitució, 8). 

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

IMPORTANT: En l'apartat tercer, presentació de sol·licituds 3.3 on indica que la instància ha d'anar acompanyada de fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, resulta suficient amb la presentació dels mèrits en format digital.

Els aspirants que conformen la borsa presentaran els documents originals, en el moment que siguen cridats per l'Ajuntament per a cobrir interinament alguna plaça de Tècnic de coordinador d'activitats, així com els requisits exigits en el Reglament Regulador de les Borses d'Ocupació Temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Ajuntament de Mislata.

Llistat provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

Termini per a presentar al·legacions i/o esmenar deficiències: del 8 al 19 de juliol de 2021.

Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Convocatòria per a la realització de l'exercici obligatori i eliminatori de la fase d'oposició:

Lloc: Centre Sociocultural "La Fàbrica"
Adreça: C/ Felipe Bellver 43
Data: 28 de juliol de 2021 a les 10 hores.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar