Borsa de treball temporal de tècnic/a jurídic/a

Puntuacions de l'entrevista curricular, rectificació de valoració de mèrits i puntuacions finals

Borsa de treball temporal de tècnic/a jurídic/a

Sistema de Provisió: Torn lliure.
Procediment Selectiu: Concurs-Oposició.
Escala: Administració Especial.
Grup: A1.

Bases per a regular la constitució i funcionament d'una borsa d'ocupació temporal, mitjançant el procediment de concurs oposició, de personal per a l'acompliment provisional de llocs de treball de Tècnic/a jurídic/a, mitjançant el nomenament de personal funcionari interí, per a cobrir les possibles necessitats d'aquest perfil que puguen donar-se a l'Ajuntament de Mislata:

- Nomenaments interins per a l'execució de programes de caràcter temporal, com a assessor/a jurídic/a, aprovats per l'Ajuntament o vinculats a subvencions d'altres Administracions Públiques. Les funcions que durà a terme seran les que s'incloguen, derivades del programa elaborat pel departament d'origen.

- Nomenaments per a la provisió interna en aquells llocs que es requerisca la llicenciatura de dret en els llocs actuals o, en el seu cas, puguen crear-se en la Relació de Llocs de treball.

Puntuacions de mèrits i convocatòria a l'entrevista

Lloc: Casa de la Dona
Adreça: C/ Poeta Miguel Hernández 5, Mislata
Dates: dimarts 20 de juliol
Horari: 9:15h.

Puntuacions de l'entrevista curricular, rectificació de valoració de mèrits i puntuacions finals

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar