Borsa d'ocupació temporal d'Animadors Juvenils

Resolució 1343/2021 Conformació de la borsa de treball

Sistema de Provisió: Torn lliure
Procediment Selectiu: Concurs-Oposició.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Comesos especials.
Grup: C1.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria es dirigiran a l'atenció de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Mislata en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de les presents bases en el BOP de València.

A les instàncies haurà d'acompanyar-se fotocòpia del DNI i es farà constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases, referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

Llistats d'admesos i exclosos, termini de presentació de reclamacions i/o esmenes: del 20 de gener al 2 de febrer de 2021

Resolució 426/2021 llistats definitius d'admesos i exclosos i convocatòria a la primera prova del procés selectiu.
Primera prova del procés selectiu (qüestionari tipus test).
Dia: 29 de març de 2021
Hora: 11:30 hores
Lloc: Centre Sociocultural "La Fàbrica"
Adreça: C/ Felipe Bellver, 43 de Mislata

Anunci i distribució d'aspirants a la primera prova del procediment selectiu: L'ordre de crida dels i les aspirants començarà amb la lletra «F», conforme al resultat del sorteig celebrat el dia 7 de gener de 2019 (DOGV núm. 8473, de 28.01.2019).
Les persones admeses hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya, sense que, a aquest efecte, s'admeten fotocòpies compulsades d'aquests documents.

Anunci de resultats de la primera prova
Revisió de puntuacions de la primera prova
.
Dies: 6 i 7 d'abril de 2021
Horari: de 12.00 a 14.00 hores
Lloc: Centre Jove del Mercat
Adreça: C/ Major 36

Convocatòria per a la realització del segon exercici

Dia: 8 d'abril de 2021
Hora: 10.00 hores
Lloc: Centre Sociocultural "La Fàbrica"
Adreça: C/ Felipe Bellver, 43

Anunci de resultats de la segona prova
Revisió de puntuacions de la segona prova
.
Dies: 15 i 16 d'abril de 2021
Horari: de 12.00 a 14.00 hores
Lloc: Centre Jove del Mercat
Adreça: C/ Major 36

Termini per a l'aportació de mèrits mitjançant instància general
Dies: 19 a 25 d'abril de 2021
La presentació serà d'acord amb el barem que figura en l'Annex II de les bases del present procediment.

Anunci d'exclusió del procediment selectiu i anunci de resultats.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar