Borsa de treball per a nomenaments interins d'Auxiliars Administratius

Llistat definitiu per a la conformació de la borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va. TORN MOBILITAT (funcionaris de carrera)

Termini de presentació d'instàncies: del 13 al 24 de gener de 2020 (10 dies hàbils).

Termini de presentació de reclamacions i/o esmena: del 9 al 13 de març de 2020 (5 dies hàbils).

Resolució 1291/2020 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. Convocatòria per a la realització de l'entrevista telemàtica els dies 7 i 8 de maig de 2020.

Publicació de les puntuacions de la fase del concurs i llista provisional per a la conformació de la borsa de treball. Termini d'al·legacions: del 20 al 26 de maig de 2020 (5 dies hàbils).

Publicació del llistat definitiu per a la conformació de la borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va.

 

OBJECTE.

Creació d'una borsa de treball temporal per a la provisió mitjançant nomenaments interins en els supòsits previstos en l'art. 16 de la Llei 10/2010, de 19 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, d'Auxiliars Administratius d'Administració General pertanyents al Subgrup C2. Les funcions corresponents a les places seran les pròpies dels Auxiliars Administratius d'Administració General. Esta borsa de treball per a nomenaments interins d'Auxiliars Administratius substituirà les bosses actualment vigents, en els casos en què així es determine per la MGN.

REQUISITS DELS ASPIRANTS.

1. Ser funcionari de carrera del mateix o superior grup de qualsevol Administració Pública.

2. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

3. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.


Tornar