Reglament regulador de les borses d'ocupació temporal

28 de març 2019

L'Ajuntament de Mislata, en sessió plenària de 20 de juliol de 2017, va acordar aprovar inicialment el Reglament per a conformació de borses per a nomenaments interins o contractacions temporals de l'Ajuntament de Mislata.

D'acord amb el que s'estableix en l'art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, es va exposar al públic per un període de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, romanent a la disposició dels interessats en Secretaria General.

Tornar