Borsa de treball Agent de la Policia Local (nou procés selectiu).

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. Termini per a esmenar i presentar reclamacions: del 19 de juny al 3 de juliol de 2019

La duració màxima de les comissions de serveis serà d'un any, prorrogable un segon any, i requerirà, en tot cas, la conformitat de l'Ajuntament d'origen del funcionari, prèvia a l'adopció de l'acord de nomenament. L'acompliment d'una comissió de serveis no serà mèrit per a una altra futura comissió.

La borsa quedarà automàticament anul·lada si, convocat un procés selectiu per a cobrir places en propietat, a la seua finalització, es constituïra una nova borsa, llevat que per falta d'aspirants siga impossible la seua constitució i, així mateix, quan es convoque expressament un procés per a constituir una altra nova.

Les instàncies per a poder aspirar a les places convocades es presentaran, dirigides a l'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Mislata, en el Registre General d'aquest Ajuntament o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu (Llei 39/2015) durant el termini de 10 dies naturals a partir del següent al de la seua publicació en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis habilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata (www.mislata.es).

Termini de presentació d'instàncies: del 15 al 24 de maig de 2019

Termini per a presentar reclamacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos: del 19 de juny al 3 de juliol de 2019


Més informació en les bases de la convocatòria

Tornar