Bases generals per a la constitució de borses d'ocupació

Prèvies a la convocatòria de proves selectives per al nomenament o contractació de personal funcionari interí o laboral temporal

Estes bases generals tenen per objecte establir les normes per les quals s'han de regir tots els processos de selecció de personal funcionari interí al servei d'aquesta Corporació. Igualment serà aplicable al personal laboral temporal, amb les adaptacions que corresponguen d'acord amb la legislació específica. Estes bases regiran en tots aquells aspectes sobre els quals les bases específiques no establisquen gens en contra.

 

Tornar