Règim Interior

Pl. Constitució, 8
L'Àrea de Règim Interior comprèn Recursos Humans, Modernització i Informàtica. 

Al servei de Recursos Humans li correspon el disseny i aplicació d'una política de personal integradora dels interessos dels empleats municipals (funcionaris-laborals), amb els propis de l'Ajuntament, tot açò a fi d'aconseguir una millor prestació dels serveis públics municipals d'acord amb els objectius de la Corporació. Té atribuïdes funcions relatives a recursos humans, negociació col·lectiva, relacions amb els representants dels treballadors, selecció, promoció i formació del personal.

El servei de Modernització s'encarrega de la implementació de les noves tecnologies per a l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, mentre que en Informàtica es planifica, organitza i es gestiona la informàtica municipal.

Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València)
Tornar