Secretaria

Pl. Constitució, 8
96 399 11 01 (General) / 96 399 11 65 (Padró)
De 08:00 a 14:00 h

La Secretaria General de l'Ajuntament té atribuïdes les funcions de fe pública i l'assessorament legal preceptiu als òrgans de govern. Entre les seues atribucions està l'elaboració de les actes dels òrgans col·legiats i l'expedició de certificats de l'adopció d'acords o resolucions.

Li correspon també en l'Ajuntament de Mislata la prefectura de servici en les matèries d'estadística i padró d'habitants, registre de parelles de fet i cerimònies civils, arxiu general i altres servicis generals.

Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València)
Telèfons: 96 399 11 01 (General) / 96 399 11 65 (Padró)
Correu electrònic: [email protected]

Correu electrònic: [email protected]

Tràmits de l'Àrea de Secretaria


Tornar