XXXVIII Concurs de Teatre "Vila de Mislata" 2020-2021

Actes de Premis

OBJECTE, FINALITAT I RÈGIM DE CONCESSIÓ.

Regular el procés de selecció  i concessió de premis a les companyies que desitgen participar en el XXXVIII Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, en règim de concurrència competitiva. 

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir el foment del teatre no professional en valencià  que practiquen entitats, institucions i associacions  amb personalitat jurídica pròpia en cooperació amb l'Administració Local, amb l'objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la ciutadania la diversitat amb la qual es practica el teatre en valencià sense estructura empresarial,  amb el màxim abast de formes i gèneres.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
 

Podran participar-hi  tots els grups de teatre, sense ànim de lucre, tant independents com vinculats a tot tipus d'associacions, entitats o institucions culturals o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle d'expressió artística i tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana.

LLENGUA

Totes les obres es representaran en valencià. Els registres orals, dialectes o subdialectes concrets dins la llengua  les triaran els grups concursants.

El text de l'obra a representar haurà d'estar escrit o traduït al valencià dins del termini de recepció de propostes.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els grups de teatre que desitgen participar hauran d'emplenar el formulari online que es troben en l'oficina virtual de la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata, consistent en la sol·licitud de participació que inclou declaració responsable i dades bancàries.

Els beneficiaris/as dels premis hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, autoritzant l'Ajuntament de Mislata a l'obtenció dels corresponents certificats amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social. En el cas de no autoritzar l'Ajuntament, els beneficiaris/es hauran de presentar aquests certificats. Així mateix no hauran de trobar-se incursos en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques, conforme estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.

L'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Mislata, serà comprovada d'ofici per l'òrgan municipal competent.

A més, els grups que participen hauran d'aportar link o enllaç que permeta la visualització de l'obra que representaran, així com un dossier amb la memòria de les seues activitats. No obstant això, el servei de coordinació artística es reserva la possibilitat d'acordar amb els grups novells l'assistència a una representació o a un assaig general de l'obra.

Juntament amb la sol·licitud d'inscripció tots els grups hauran d'enviar una sinopsi de l'obra (de només 10 línies); dues fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi); el repartiment, la fitxa tècnica i un resum de l'historial del grup (amb una extensió màxima de 10 línies) i, una vegada seleccionats, els permisos corresponents de la Societat General d'Autors d'Espanya ( si l'obra a representar està registrada i sotmesa al pagament de drets), per a representar l'obra que proposen, sense els quals no podran participar en el concurs.
La documentació que cada grup enviarà al Concurs haurà d'estar redactada en valencià.

Un grup no podrà representar cap obra que el mateix col·lectiu ja haja representat en una edició anterior del Concurs de Teatre "Vila de Mislata".

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

En compliment del que es preveu en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, la documentació s'haurà de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica de la persona interessada o que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació en la convocatòria dels XXXVIII Concurs de Teatre "Vila de Mislata", 2020-2021.

Així mateix es podrà formular per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents que s'especifiquen en la base setena.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 14 de setembre de 2020 fins al dia 24 d'aquest.

DATES I LLOC DE REPRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres que resulten seleccionades es representaran en el teatre del Centre Cultural de Mislata, situat en l'avinguda Gregorio Gea núm. 34, 1r pis, durant els divendres compresos entre els mesos de novembre de 2020 i febrer de 2021, d'acord amb el calendari, que a títol indicatiu a continuació es detalla, depenent de les circumstàncies derivades del COVID-19.

6 de novembre, 13 de novembre, 20 de novembre, 27 de novembre, 4 de desembre, 11 de desembre, 18 de desembre, 15 de gener i 22 de gener.

L'Ajuntament de Mislata es reserva la possibilitat de variar o anul·lar qualsevol [o la totalitat] de les dates de representació indicades en funció de la qualitat de les propostes que cursen sol·licitud de participació en la convocatòria, de les necessitats de programació del Centre Cultural de Mislata, així com d'altres circumstàncies supeditades a l'estat d'alarma generat pel COVID-19.

El muntatge haurà d'adaptar-se a l'espai disponible per a l'escenari, que té una amplària de 9 metres de boca, una profunditat de 7 metres, altres 7 metres d'amplària de fons i 4,3 metres d'altura. 

Més informació a les bases i documentació de la convocatòria.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de setembre de 2020.

Tornar