CHEQUE ACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ampliació de terminis per a la utilització i justificació de les ajudes (Resolució 112/2021)

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 14 de desembre de 2020. 

OBJECTE

L'objecte de les bases és la regulació del procediment que regirà l'atorgament de les subvencions en règim de concurrència, per a fomentar el consum en comerços situats en el municipi de Mislata.

Protegir l'interés general de la ciutadania de Mislata, donant suport als comerços, hostaleria i serveis de la localitat, fomentant el consum en els mateixos a través del “CHEQUE ACTIVACIÓN ECONÓMICA”, resultant una compra més econòmica que beneficie la capacitat adquisitiva de les persones que acudeixen als establiments de la ciutat.

La finalitat d'aquestes ajudes és impulsar i dinamitzar l'activitat econòmica en el terme municipal de Mislata, contribuint al foment del consum en xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que s'han vist afectats per la crisi econòmica.

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds pels establiments es fixarà de l'1 al 14 de desembre de 2020, llevat que la publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria de la subvenció siga posterior, sent en aquest cas l'inici del termini el primer dia hàbil següent a la citada publicació. Al mateix temps, es publicarà en el Tauler d'Edictes de la Seu electrònica i en la pàgina Web de l'Ajuntament i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals.

Informació del procediment: Oficina Virtual.

Ajuda d'activació econòmica destinada a establiments de Mislata (Autònoms) 

Ajuda d'activació econòmica destinada a establiments de Mislata (Empreses Pers. Jurídica o altres entitats sense Pers. Jurídica)

Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Sol·licitud ajuda d'activació econòmica destinada a establiments de Mislata (Autònoms)

Sol·licitud d'ajuda d'activació econòmica destinada a establiments de Mislata (Empreses Pers. Jurídica o altres entitats sense Pers. Jurídica)

Termini de presentació de sol·licituds per als comerços: de l'1 al 14 de desembre de 2020

Més informació en les bases reguladores, en la documentació de la convocatòria i en:

https://mislatainvita.es/

Important:

S'amplia fins al 15/Març/2021 la utilització dels xecs d'activació econòmica i aplicació dels deguts descomptes, conformement al que es disposa en les respectives bases reguladores d'aquesta convocatòria d'ajudes destinades a l'activació econòmica de Mislata 2020.

S'amplia fins al dia 21/Març/2021, el termini de justificació de les ajudes concedides per Resolució d'aquesta Alcaldia núm. 3828, de data 22/12/2020.

Tornar