Subvencions a les comissions falleres 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 23 de novembre de 2020

L'objecte de la present convocatòria és establir ajudes per a pal·liar les conseqüències produïdes per la situació del Covid-19, així com els efectes econòmics produïts per aquest motiu a les associacions falleres amb el següent detall d'ajudes a atorgar:

a) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses derivades de les obligacions contretes per la contractació de la construcció dels monuments fallers durant el període comprés entre el 20 de març de 2019 i el 19 de març del 2020.

b) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses ocasionades per la subscripció de les pòlisses d'assegurança de Responsabilitat Civil, i d'Accidents, a l'empar de la legislació vigent en matèria de manifestacions festives tradicionals, especialment en les activitats pirotècniques, durant el període comprés entre el 20 de març de 2019 i el 19 de març del 2020.

c) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses derivades de les obligacions contretes per la contractació per a la instal·lació d'il·luminació artística durant el període comprés entre el 20 de març de 2019 i el 19 de març del 2020.

d) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses ocasionades amb motiu de la celebració d'actes commemoratius del 50, 75 o 100 aniversari de la fundació que es realitzen durant l'exercici faller 2019-2020. S'entén per exercici faller el període comprés entre el 20 de març de 2019 i el 19 de març de 2020.

Les activitats objecte de les presents bases es finançaran amb els crèdits que figuren en el pressupost de l'Ajuntament consignats a aquest efecte i amb els pressupostos de què disposen els propis beneficiaris, sense perjudici de la seua compatibilitat amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat.

L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

Es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, d'acord amb els requisits de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 23 de novembre de 2020 (15 dies naturals).

Tornar